Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİzzet Kara-
dc.contributor.authorAcar, Canan-
dc.date.accessioned2017-10-24T14:00:32Z
dc.date.available2017-10-24T14:00:32Z
dc.date.issued2014-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2129-
dc.description.abstractYaşadığımız bilim çağında yapılan çalışmalar doğrultusunda öğretmenlerimizin kendi kendine öğrenme becerileri konusunda bilinçli olmaları gerektiği bir zorunluluktur. Çünkü öğretmenlik mesleği öğrencilere yaşam boyu öğrenmenin temellerinin atıldığı ve bu konuda rehber olunduğu bir meslektir. Bu çalışmada, bu becerileri onlara kazandıracak olan fen bilgisi öğretmen adaylarının, kendi kendine öğrenme becerilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, ailenin sosyo ekonomik durumu, kitap okuma alışkanlığı gibi değişkenlerle arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılının II. Yarıyılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 384 fen bilgisi öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada demografik özellikler formu ile KKÖB ölçeği kullanılmıştır. KKÖBÖ araştırmacı tarafından alan yazında yapılan ölçek maddelerinden bir havuz oluşturularak geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek iki alt faktörlü bir ölçektir. Ölçeğe ilişkin iki faktörden ilki olan, “Özyeterlik” alt faktöründe Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, 0,83, “Farkındalık” alt faktöründe 0,76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,86’dır. Analiz sonuçlarına dayalı olarak üç madde, madde toplam korelâsyonları 0,30’dan düşük olduğu gerekçesiyle ölçekten çıkarılmışlardır. Güvenirlik ve geçerliğe yönelik olarak yapılan çalışma sonuçlarına göre KKÖB ölçeğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için kullanılabileceği belirlenmiştir. Ölçek verileri, SPSS istatistik paket programında analiz edilerek fen bilgisi öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenme becerileri ile yaş, cinsiyet, akademik başarı gibi özelliklerle arasındaki ilişkinin incelenmiş ve bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenler için KKÖB’ne yönelik önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractWe live in the age of science, that studies in the direction of self directed learning skills of our teachers need to be aware of its necessity. Because teaching profession lays the foundations for self directed learning to students and that it is profession which shall guide. In this study, it is aimed to investigate the relationship science teachers’ self directed learning skills and their gender, age, grade level, socioeconomic status such as variables. This study was conducted by the candidates who are studying science teachers in the second Semester of 2011-2012 academic year of Pamukkale University Faculty of Education. In the study, scanning model of survey method was used. In this research, demographics form and, self directed learning skills scale for student science teachers was used. Self-Directed Learning Scale made by the researcher in the literature has been developed by creating a pool of scale items Scale was administered to a sample of 384 student teachers. In the line with data obtained original scale of the item difficulty index, cronbach alpha values and load factor were compared in terms of adaptation scale. Scale has two factors. The first of two factors were named as “Self-Sufficiency in Self Direct Learning” with reliability coefficient Cronbach alpha as 0,74, “Awareness in Self Direct Learning” factor as 0,84 was found. Moreover the overall internal reliability coefficient (Cronbach Alpha) of the scale is 0,85. According to the analysis results, three items excluded from the scale on the grounds item-total correlations below 0,30. According to the studies for reliability and validity self directed learning scale can be used for student science teachers is determined. Data of scale were analyzed by using SPSS 16.0 statistical program to study relationship self directed learning skills of student science teachers and their age, gender, academic achievement and with features such as and, suggestions for teachers’ self directed learning skills were made.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKendi Kendine Öğrenme Becerilerien_US
dc.subjectÖğretmen Adaylarıen_US
dc.subjectFen Eğitimien_US
dc.subjectSelf Directed Learning Skillsen_US
dc.subjectStudent Teachersen_US
dc.subjectScience Educationen_US
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of science teacher candidates’ self directed learning skills in terms of several variablesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid41685-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid375674en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Canan Acar YL.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on May 27, 2024

Download(s)

112
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.