Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2131
Title: Bireysel algılarına göre okul yöneticilerinin karar verme stilleri [Master Thesis]
Other Titles: Decision making styles of school administrators according to their ındividual perception [Master Thesis]
Authors: Metin Yaşar
Kurban, Cennet
Keywords: Rasyonel
Sezgisel
Bağımlı
Kendiliğinden-Anlık
Kaçınma
Rational
Intuitive
Dependent
Self-Instant
Avoidance
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada yöneticilerin karar verme stilleri belirlenmiş ve belirlenen demografik değişkenlerle karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca ölçekle ilgili faktör analizi yapılmış, ölçeğin güvenirliği test edilmiştir. Araştırma evrenini Denizli il genelinde görev yapan 406’ sı müdür ve 614’ ü müdür yardımcısı olmak üzere toplam 1020 yönetici oluşturmaktadır. Örneklemini ise Denizli il genelindeki 19 ilçede görev yapan, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 163 müdür ve 247 müdür yardımcısı olmak üzere 410 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada bilgi toplama amaçlı Karar Verme Stilleri Ölçeği (KVSÖ) ve Kişisel Bilgiler Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Karar Verme Stilleri Ölçeği’ nin her bir alt boyutuna ilişkin betimsel istatistik değerleri (aritmetik ortalama, medyan ve standart sapma) hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Demografik değişkenlere ilişkin verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde dağılımları ele alınmıştır. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasında ki ilişki ‘Independent Samples t Test’ ve ‘One Way ANOVA’ (Varyans Analizi) ) istatistiksel teknikleri kullanılarak analiz edilmiş olup ulaşılan bulgulara ilişkin yorumlar yapılmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğunun rasyonel karar vericiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kalan katılımcılar sırasıyla sezgisel karar verici, bağımlı karar verici, kaçınma karar verici, kendiliğinden-anlık karar verici olarak kategorize edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda demografik değişkenler ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Rasyonel karar verme stili ile sezgisel ve bağımlı karar verme stili arasında pozitif, anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Sezgisel karar verme stili ile bağımlı, kaçınma ve kendiliğinden-anlık karar verme stilleri arasındaki ilişki pozitif ve anlamlıdır. Kendiliğinden-anlık karar verme stili ile kaçınma karar verme stili arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
In this study, decision making styles of managers were identified and whether there is a significant relationship between identified demographic variables and decision making styles.Additionaly, factor analysis of scale was conducted, the realibility of scale was tested. Study population is formed by the managers in the province of Denizli. 406 of them are working as managaers and 614 of them as assistant managers in the total of 1020 managers.The sample consists of 163 managers, 247 assistant managers ;in the total of 410 managers who are working in 19 districts across the city of Denizli , selected by stratified sampling method.In the study, Decision Making Style Questionnaire for collecting information and Personal Information Form is used. In the analysis of data, for each subscale of Decision Making Style Scale of descriptive statistics values (arithmetic mean, median and standard deviation) were calculated and interpreted. Frequency and percentage distributions for the interpretation of data on demographic variables were examined. Relationship between the dependent variables and independent variables was evaluated and by Independent Samples t Test' and 'One Way ANOVA' (Analysis of Variance) and the comments have been made on results. The conclusion has been reached that the majority of managers participating in the study are rational decision makers. The rest of the participants have been categorized as respectively intuitive decision-makers, dependent decision-makers , avoidance decisionmakers. As a result of analysis, a significant relationship could not be found between demographic variables and decision making styles. A positive, significant relationship has been found between rational decisionmaking style and dependent decision-making style. The relationship between intuitive decision-making style and dependent, avoidance and self-instant decision-making style. A positive, significant relationship has been found between self-instant decision-making style and avoidance decision-making style.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2131
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CENNET KURBAN YL.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 29, 2023

Download(s)

30
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.