Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2137
Title: Baba dil destek programının çocukların dil gelişimine etkisi
Other Titles: The effect of father language assistance program on children's language development
Authors: Ersan, Ceyhun
Advisors: Nesrin Işıkoğlu Erdoğan
Keywords: Baba Eğitimi
Baba Dil Destek Programı
Dil Gelişimi
36-48 Aylık Çocuklar
Father Training
Father Language Assistance Program
Language Development
36-48 Month Old Children
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı; 36-48 aylar arasında, okul öncesi eğitim almayan çocuğa sahip babalara çocuklarda dil gelişimini desteklemek amacıyla verilen baba eğitim programının, bu çocukların kelime bilgisi bakımından dil gelişim düzeylerine olan etkisini incelemektir. Bu amaçla araştırmacı tarafından "Baba Dil Destek Programı" (BADİDEP) geliştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi Kütahya Emet İlçesinde yaşayan ve çocuğu okul öncesi eğitim almayan 42 baba ve onların çocuklarından oluşturulmuştur. Çalışmada öntest sontest kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Örneklemdeki 22 baba tesadüfi olarak deney grubuna alınmış ve 8 haftalık baba dil destek eğitimine katılmış, 20 baba kontrol grubuna alınmış ve herhangi bir baba eğitimi almamışlardır. Çocukların dil gelişim düzeyleri "Peabody Resim-Kelime Testi" ile babaların eğitim programı hakkındaki görüşleri "Program Değerlendirme Formu" ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi'nden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre "Baba Dil Destek Programı" ile eğitime alınan babaların çocuklarının kelime bilgisi yönünden dil gelişim düzeyleri ile eğitim almayan babaların çocuklarının kelime bilgisi yönünden dil gelişim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Dolayısıyla "Baba Dil Destek Programı" çocukların kelime bilgisi yönünden dil gelişim düzeylerini olumlu şekilde etkilemektedir. Ayrıca, "Baba Dil Destek Programına" katılım ile çocukların cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Deney grubundaki babalarla yapılan program değerlendirme ölçeği sonuçları babaların BADİDEP eğitimini çok iyi olarak değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Çalışma, babalara verilen eğitimin çocukların kelime bilgisi yönünden dil gelişim düzeylerine olumlu etkisini ortaya koymakta ve bu yönüyle literatüre katkı sağlamaktadır.
he aim of this study is to investigate the effect of a training programon language development given to fathers whose children are between 36-48 months and who don't get pre-school education. For this purpose, "Father Language Assistance Program" has been developed. The sample of the study consisted of 42 fathers whose children don't get pre-school education and their children who possess the described features and both living in Emet county in Kütahya. In the study, the research design including pre-test and post-test control was used. In the sample 22 fathers were involved in experimental group and were exposed to 8-week father language assistance training, and 20 fathers were involved in control group and weren't exposed to any father training. Children's language development was measured through "Peabody Picture Vocabulary Test", and fathers'views on the training programwere measured through "Program Evaluation Form". Mann Whitney U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were benefited in the analysis of data. According to the study findings, the language development levels of the children whose fathers were involved in training with "Father Language Assistance Program" varied significantly when compared with those of children whose fathers weren't involved in training. Thereby, "Father Language Assistance Program" influences the language development of children positively. Also, "Father Language Assistance Program" doesn't have a meaningful effect on children's gender. This result shows that the program affects boys and girls equally. According to the results of measurement, the fathers in experimental group also defined the "Father Language Assistance Program" and the implementer as "very good" in general. The study proves the effect of training which was given to fathers on children language development, and it is thought to contribute to literature by this way.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2137
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceyhun ERSAN YL.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

344
checked on May 6, 2024

Download(s)

250
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.