Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2164
Title: Viyolonsel eğitiminde karşılaşılan entonasyon probleminin çözümüne yönelik yöntemlere ilişkin öğrenci görüşleri
Other Titles: The intonation on cello studies faced on methods for the solution of the problem student views
Authors: Dikici, Mustafa Murat
Advisors: Efe Akbulut
Keywords: Viyolonsel Eğitimi
Entonasyon
Violoncello Education
Intonation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ve Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri programlarında yer alan viyolonsel eğitiminde entonasyon probleminin çözümüne yönelik yöntemlere ilişkin tespitler yapılıp, öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada, Muğla, Aydın ve Denizli illerindeki, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ve Güzel sanatlar Liseleri Müzik Bölümü'nde öğrenim gören ve bireysel çalgısı viyolonsel olan 68 öğrencinin görüşleri alınmış ve likert ölçeğinde hazırlanan anket uygulanmış, bulgular SPSS yazılımıyla istatiksel işlemlerle tablolar haline getirilmiştir. Araştırmada kaynak tarama ve betimsel yöntem kullanılmış, elde edilen veriler, içerik analizi ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Kaynak tarama kısmında, problemin çözümüne yönelik gerekli bilgilerin elde edilmesi amacıyla belgesel tarama yapılmış, betimsel kısmında ise araştırmanın evrenini oluşturacak eğitim kurumlarında örneklemde belirtilen 68 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini; Muğla, Aydın ve Denizli İli, Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ve aynı illerdeki Güzel Sanatlar Liseleri oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise; anketlere cevap veren üç ildeki üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları viyolonsel öğrencileri ve üç ildeki Güzel Sanatlar Liseleri viyolonsel öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, viyolonsel eğitimi veren kurumlarda bireysel çalgı dersinde karşılaşılan teknik problemler incelenmiş, öğrencilerin anket yoluyla görüşleri alınmış, elde edilen bulgular yorumlanarak belirli sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulmuştur.
This study is intended to determine solutions and provide recommendations for the intonation on violoncello training involved in methods faculty of education fine arts department of music education department and Fine Arts High School music education programs. In this study, 68 the Fine Arts High School Music department students who are studied in major violoncello in Muğla, Aydın and Denizli were interviewed and applied a Likert scale prepared questionnaire and the findings converted into tables with SPSS software processes. In the research the literature review and survey method is used and the obtained data is analyzed by content analysis and comparative analysis methods. at the literature review part, documentary scanning is conducted in order to obtain information for the solution; at the survey part, questionnaire was administered to 68 students in the sample indicated in created universe in the educational institutions. The universe of study is composed of faculty of education fine arts education department of music education majors, fine arts high school in Muğla, Aydın and Denizli. the sample group is composed of the cello major students of the university's music education majors and Fine Arts High School responding to the survey in three provinces. In conclusion, technical problems encountered in the individual instrument lessons are examined through a questionnaire sought the views of students in cello education institutions obtained findings are interpreted and certain results have been achieved. Recommendations are presented based on the results.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2164
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Murat Dikici YL.pdf3.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 27, 2024

Download(s)

112
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.