Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2165
Title: Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının sayı kavramı ile ilgili becerilerinin aile ve öğretmen değişkenleri açısından yordanması
Predicting variables in terms of family and teachers related to number concept skills of 5-6 years old children who enrolled in preschool education
Other Titles: Predicting variables in terms of family and teachers related to number concept skills of 5-6 years old children who enrolled in preschool education
Authors: Asiye İvrendi
Güleç, Nafiye
47115
Keywords: Sayı Kavramı ile İlgili Beceriler
Öğretmen-Çocuk İlişkileri
Öğretmen Tutumları
Ailelerin Matematik Etkinlikleri
Number Concept Skills
Teacher-Child Relationships
Teacher Attitudes
Parents' Mathematics Activities
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının sayı kavramı ile ilgili becerilerinin onların sosyo-demografik özelliklerine ve öğretmen özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. İkinci amaç ise okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin sınıf içinde matematik etkinliklerine yer verme durumları, öğretmenlerin okul öncesi dönem matematiğine karşı tutumları, öğretmen-çocuk ilişkileri ve çocukların anne babalarının matematik etkinliklerine yer verme durumları ile birlikte 5-6 yaş çocukların sayı kavramı becerileri üzerindeki yordama gücünü incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi anaokulları, ilkokul ve ortaokullara bağlı anasınıflarına devam eden 199 çocuk, 199 ebeveyn ve 100 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, "Matematik Etkinliklerine Yer Verme Durum Ölçeği", "5–6 Yaş Çocuklarda Sayı ve İşlem Kavramlarının Kazanılmasına İlişkin Başarı Testi", "Okulöncesi Öğretmenlerinin Okulöncesi Matematiğine İlişkin Tutumlarını Belirleme Aracı", "Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği" ve "Anne Babaların Matematik Etkinliklerine Katılımı Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA), Kruskal Wallis-H Testi, Pearson Momentler Çarpımı ve Çoklu Regresyon Analizi Teknikleri kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, çocukların sayı kavramı ile ilgili becerilerinin anne ve babalarının öğrenim düzeyine, annelerinin yaşına ve ailelerin gelir düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır. Sayı kavramı becerilerinin babalarının yaşına ve öğretmenlerinin kıdem durumuna göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Aşamalı çoklu regresyon analizi bulgularına göre, sayı kavramı ile ilgili beceriler değişkeninin en güçlü yordayıcısının ailelerin matematik içeriği ile ilgili etkinlikler yapmaları olduğu saptanmıştır.
This study has two purposes. The first purpose was to determine whether 5-6 years old children's number concept skills differed according to their socio-demographic characteristics (education level of mothers-fathers, age of mother-fathers, and income level of families) and characteristics of teachers. The second purpose was to examine whether early childhood teachers' mathematics activities, their attitudes towards early childhood mathematics, teacher-child relationships and parents' home-based mathematics activities predict 5-6 years of children's number concept skills. The sample of this study, which used survey and quantitative methods, consisted of 199 children who were enrolled in preschools and kindergartens located in elementary and middle schools in the centre of Denizli, their parents, and 100 teachers. Data were gathered "Availability of Teachers' Mathematics Activities Scale", "Achievement Test of 5-6 Years Old Children's Number and Operations Skills" "Attitude of Preschool Teachers' Toward Preschool Mathematics", "Student - Teacher Relationship Scale" and "Participation of Parents in Mathematics Activities". In analyzing the data, One-Way ANOVA, Kruskall-Wallis-H Test, Pearson Product Moment and Multiple Regression Analysis techniques were used. The results of this study showed that 5-6 years old children's number concept skills statistically and significantly differed based on mothers-fathers education level, age and their income level. It was determined that children's number concept skills did not statistically and significantly differ based on their fathers' age and teachers' years of teaching experience. According to the results of stepwise multiple regression analysis, It was found that the strongest predictor of number concept skills was parents' home based content related mathematics activities.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2165
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nafiye Güleç YL 03.03.2018.pdf3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.