Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2168
Title: Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen, öğretme, öğrenme kavramları ile ilgili metaforik algılarının yapılandırmacı yaklaşım açısından incelenmesi
Other Titles: Analysing the pre-service classroom teacher's perceptions through metaphors which are related to teacher, teaching and learning from the point of constructivism
Authors: Işık, Özlem
Advisors: Orhan Kumral
Keywords: Öğretmen
Öğretme
Öğrenme
Öğretmen Adayı
Metafor
Yapılandırmacılık
Teacher
Teaching
Learning
Pre-service Teacher
Metaphor
Constructivism
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen, öğretme ve öğrenme kavramlarına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu algıları yapılandırmacı yaklaşım açısından değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2010–2012 Eğitim-Öğretim yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan 112 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Çalışmada 16 katılımcı ile bireysel olarak görüşme yapılmış, diğer katılımcılara ise yarı yapılandırılmış form uygulanmıştır. Bu katılımcılardan "Öğretmen…….gibidir; çünkü………", "Öğretme ….. gibidir; çünkü…….", "Öğrenme……gibidir; çünkü……." cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretmen kavramı ile ilgili algıları "mihmandar" ve "rehber", öğretme kavramı ile ilgili algıları "yolu tarif etmek" ve "seçenekler sunmak", öğrenme kavramı ile ilgili algıları ise "öğrenme amaçtır" ve "öğrenme araçtır" temalarında toplanmıştır. Bulgulara göre öğretmen adaylarının davranışçı yaklaşımla ilgili algılarda yoğunlaştıkları, yapılandırmacı yaklaşımla ilgili kuramsal bilgilere sahip oldukları fakat içselleştiremedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is finding out pre-service classroom teacher's perceptions which are related to teacher, teaching and learning through metaphors and evaluating these perceptions from the point of constructivism. The participants for this study included 112 pre-service teachers who studied in the Department of Elementary Teaching at the Faculty of Education of Pamukkale University during the 2010-2012 school year. This is a qualitative case study. 16 participants was interviewed individually and the others were applied semi-structured form in the study. Each participant was asked to complete the sentences "A teacher is . . . because . . ." or "Teaching is like …………..because……'', "Learning is like …. . . because . ….. ." The content analysis technique was used to analyze and interpret the study data. According to the results of the study, the pre-service teachers' perceptions were gathered around the themes which are perceptions related to concept of teacher: "Host" and "guide", perceptions of teaching concept: "giving directions" and "offer new alternatives", perceptions of learning 'learning is the goal" and "learning the tool". According to the findings, it was reached that pre-service teachers concentrate on the perceptions of behaviourism; they have the theoretical information but they couldn't internalize.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2168
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Işık YL.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

244
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.