Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2170
Title: Üniversite öğrencilerinde çevre eğitimi gereksiniminin incelenmesi
Other Titles: An analysis of envorimental education reguirement i?n university students
Authors: Önder, Rasim
Advisors: Hüseyin Bağ
Keywords: Çevre
Çevre Eğitimi
Çevresel Bilgi
Çevresel Tutum
Yeni Çevre Paradigması
Environment
Environmental Education
Environmental Knowledge
Environmental Attitudes
New Environmental Paradigm
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, geleceğin eğitimli bireyleri arasında olacak ve topluma yön verecek lisans öğrencilerinin yetiştirildiği sınıf, bölüm, fakülte farkı gözetilmeksizin; her branşta, branşın doğasına uygun olarak çevre eğitimi dersi verilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013–2014 eğitim-öğretim yılı Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesinden Fen Bilgisi Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği, Biyoloji ve İşletme bölümlerinde okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yoluyla seçilmiş 851 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için Çevre Bilgi ve Çevre Tutum ölçekleri ile Yeni Çevre Paradigma ölçeği kullanılmıştır. Çevre bilgi puanları ortalamalarına bakıldığında anlamlı farkın, İşletme bölümü son sınıf öğrencileriyle Biyoloji, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Çevre Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri arasında olduğu görülmüştür. Çevre tutum ile çevre paradigma ortalamalarına bakıldığında anlamlı farkın, İşletme bölümü son sınıf öğrencileriyle Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri arasında olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyinin öğrencilerin çevre bilgileri üzerindeki etkisine bakıldığında Çevre Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf ile 4. sınıf öğrencilerinin çevre bilgileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf düzeyinin öğrencilerin çevre tutumları üzerindeki etkisine bakıldığında İşletme, Çevre Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf ile 4. sınıf öğrencilerinin çevre bilgileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sınıf düzeyinin öğrencilerin çevre paradigma puanları üzerindeki etkisine bakıldığında İşletme, Çevre Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 1. sınıf ile 4. sınıf öğrencilerinin çevreci dünya görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Genel olarak sonuçlar değerlendirildiğinde, çevre eğitimi alan bölümlerin çevresel bilgi, çevresel tutum ve çevreci dünya görüşlerinin daha olumlu olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda çevre derslerinin, üniversitelerin bütün fakültelerinde, bölümlerin ve sınıfların yapısına uygun olarak verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
The purpose of this study is to reveal the nature of the requirement for the environment education course for each branch, according to the branches of environmental to include individuals, departments, faculties, regardless of differences; the future of the educated class that is going to lead the training of graduate students and the community. This research is done with the descriptive research models of the relational scanning method. The research population consists of studying students of Pamukkale University at the 2013-2014 academic year. In the research sample there are 851 1st and 4th grades students who are studying in Science, Environmental Engineering, Biology and Business Administration departments of Pamukkale University. For data collection Environmental Information and Environmental Attitudes scales, New Environmental Paradigm Scale were used. When mean scores of environmental information is analyzed the significant difference is found between the final year students of Business Administration section and Biology, Science, Environmental Engineering departments' students. . When the mean scores of the environmental attitude and environmental paradigm is analyzed significant difference is found between final year students of Business Administration and Science departments. When ıt is looked at the grade levels of students' knowledge on environmental impacts significant differences of students' environmental information are found respenctively between the Environmental Engineering, Science Education and Biology departments of 4th and 1st grade students. When ıt is looked at the grade level of students' attitude on environmental impacts significant differences of students' environmetal information are found respenctively between the Business Administration, Environmental Engineering, Science Education and Biology departments of 4th and 1st grade students. When ıt is looked at the impact on the grade level of the students to the environment paradigm scores significant difference of their environmental world view is found respectively between the departments of Business Administration, Environmental Engineering, Science Education and Biology 4th grade and 1st grade In general, when the results are evaluated, some departments which have environmental education was found to have more positive environmental information, environmental attitudes and environmental worldview. In this respect, environmental courses should be considered in accordance with the structure of in all classes, faculties, departments of the universities.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2170
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rasim ÖNDER YL.pdf343.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on May 27, 2024

Download(s)

296
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.