Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2174
Title: Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik dersi tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin profilleri
Other Titles: Profiles of middle school mathematics teachers regarding supplementary measurement assessment techniques in mathematics course
Authors: Abdurrahman Şahin
Karalök, Süleyman
Keywords: Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ortaokul Matematik Öğretmenleri
Matematik Öğretim Programı
Techniques of Supplementary Measurement
Middle School Mathematics Teachers
Mathematics Curriculum
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma farklı bölümlerden mezun olan matematik öğretmenlerinin, uygulamadaki matematik dersi öğretim programında yer alan tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerine yönelik profillerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama (survey) yöntemine dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışma evrenini Denizli ili merkezindeki 71 ortaokulda görevli 307 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma evreninin tümüne ulaşıldığı için herhangi bir örneklem tekniğine yer verilmemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgiler ve Alternatif Değerlendirme Görüş Formu kullanılmıştır. Form, katılımcılara 2013 yılı Eylül ayında araştırmacı tarafında bizzat dağıtılmış ve toplanmıştır. Veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak çözümlenmiş ve frekans, yüzde, aritmetik ortalama değerlerine yer verilmiştir. Bulgular; tüm öğretmenlerin geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinden Uzun Cevaplı Yazılı Yoklamalar ve Çoktan Seçmeli Testleri, tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinden ise Proje ve Performans Değerlendirmeyi kullandıklarını, ancak geleneksel ölçme teknikleri daha fazla tercih ettiklerini göstermektedir. Bulgular ayrıca, öğretmenlerin mezun oldukları fakülte ve bölümlere göre öz yeterlilik düzeylerinin farklılaştığını ortaya koymaktadır. Mezun olunan alana göre tamamlayıcı teknikleri kullanma sıklıklarına baktığımızda hiçbir öğretmenin Tanılayıcı Dallanmış Ağaç ve Yapılandırılmış Grid tekniklerini kullanmadığı, ancak bunların dışında kalan tekniklerde mezun olunan alana göre öğretmenler arasında farklılaşmanın olduğu belirlenmiştir. Mesleki kıdeme göre öğretmenlerin tamamlayıcı teknikleri tercih düzeylerini incelediğimizde, mezun oldukları bölümlere göre mesleki deneyim içerisinde tamamlayıcı teknikleri tercih düzeylerinin birbirinden farklılaştığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini tercih nedenlerine baktığımızda ise Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin diğer fakülte ve bölüm mezunu öğretmenlerden farklı nedenlerle tamamlayıcı teknikleri tercih ettikleri bulgulanmıştır.
This study was conducted in order to identify the profiles of the mathematics teachers graduated from different programs regarding the techniques of Supplementary Measurement and Assessment included in the ongoing mathematics curriculum. It is a descriptive study based on a survey method. The population of the study was consisted of 307 mathematics teachers working at 71 middle schools (5 – 8). Since the entire population of the study was contacted, sampling techniques were not used. As data collection tool, "Personal Information and Alternative Assessment Form" was used in the study. The form was delivered to and collected from the participants by the researcher himself. The data were analyzed by using SPSS 15.0 program and the techniques frequency, percentage, mean. The findings revealed that teachers use Long Answer Written Examination and Multiple Choice Test as traditional measurement techniques, Project and Performance Evaluation as supplementary assessment techniques; however, they seem to prefer traditional measurement techniques more often. In addition, the study suggested that self-efficacy levels of the teachers vary across the faculties and departments they graduated. Based on the programs they graduated from, when the frequency of use of supplementary measurement and assessment techniques is taken into consideration, it is found that none of the teachers used Diagnostic Tree and Structured Grid techniques; yet there are still differences between the teachers' use of other techniques. Upon analysing the level of preference for supplementary techniques of the teachers depending on their professional seniority, it was found that their level of preference for supplementary measurement techniques varied during professional life depending on the program they graduated from. As for the reasons of teachers' preferring supplementary measurement and assessment technique, it was found that the teachers graduated from Mathematics Teaching Departments preferred supplementary techniques for different reasons than those graduated from different programs.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2174
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Süleyman KARALÖK YL 30.12.2017.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.