Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2175
Title: Bilişim teknolojileri destekli kısa hikayelerin öğrencilerin başarıları, özyeterlik algıları ve fene yönelik tutumlarına etkisi
Other Titles: Effects of short stories reinforced with information technology on students' success, their self efficacy and their attitudes towards science
Authors: Pekmezci, Sultan
Advisors: Fatma Taşkın Ekinci
Keywords: Kısa Hikayeler
Bilişim Teknolojileri
Fen Eğitimi
Başarı
Özyeterlik
Tutum
Short Stories
Information and Communication Technology
Science Education
Success
Self – Efficacy
Attitude
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi "Kuvvet ve Hareket" ünitesinde bilişim teknolojileri destekli kısa hikayelerin öğrencilerin başarılarına, özyeterlik algılarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ön test-son test, kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma birden fazla grupla yürütülmüş olup bu gruplardaki elemanlar yansız olarak seçildiği için bu model benimsenmiştir. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılının I. yarıyılında Denizli ili merkez Irlıganlı kasabasındaki bir devlet okulunda okuyan 6. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deney grubunda 23, kontrol grubunda 21 olmak üzere toplam 44 öğrenci yer almıştır. Deney ve kontrol grubunda yapılan uygulamalar ve konu işlenişi aynı hafta başlayıp 4 hafta sürmüştür. Deney grubunda bilişim teknolojileri destekli kısa hikayeler kullanılarak ders işlenmiştir. Kontrol grubunda ise MEB müfredatı ile öğrenci ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı kullanılarak ders işlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesinde ve sonrasında Kuvvet ve Hareket ünitesi Başarı Testi, Fen ve Teknoloji dersine yönelik öz yeterlik algılarını ve derse yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Özyeterlik Ölçeği ve Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında başarı testinden, tutum ölçeğinden ve öz yeterlik ölçeğinden elde edilen nicel veriler SPSS 16,0 ile istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler için İki Bağımsız Örneklemli t Testi ve İlişkili örneklemli t Testi kullanılmıştır. Sonuçta bilişim teknolojileri destekli kısa hikayelerin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı, derse yönelik daha olumlu tutum geliştirdikleri ve fene karşı özyeterlik algılarının yükseldiği belirlenmiştir.
In this study, it was aimed to investigate the effects of short stories reinforced with information and communication technology on students' success, their self-efficacy and their attitudes towards science in the 'force and motion' unit of the sixth grade in Primary Science and Technology Course. In the study pre-test and post-test design and control group, semi-experimental research model were used. Because there were more than one group and the group members were impartial in the research, this model has been adopted. The study was carried out with the sixth grade students from a public school in Irlıganlı town of Denizli at the first term of 2011-2012 Academic Years. In the study, there were 44 students (23 of experimental group, 21 of control group students). Applications made in experimental and control groups and giving lesson started at the same week and lasted for six weeks. In the experimental group, the courses were given by using short stories reinforced with information technology. But in the control group, the lessons were given by using students' book and students' workbook with Ministry of Education Science Curriculum. Before and after application 'Force an Motion' achievement test, attitude scale for science and technology for determination of their attitudes towards the lesson and self-efficacy scale were applied in the experimental and control groups. Statistical analysis of quantitative data which were acquired from attitude scale and self-efficacy scale and achievement test used before and after application was carried out using SPSS 16.0. Independent Samples t test and Paired Samples t test were used for statistical analysis. Consequently, it was revealed that short stories reinforced with information and communication technology increased the students' success on science and attitudes towards science and self-efficacy on science.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2175
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sultan PEKMEZCİ YL.pdf7.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,466
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.