Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2178
Title: Okul öncesi dönemi çocukların yaşadıkları sosyo kültürel ortamların sosyal beceri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the relationship between pre- school children's social skills and soci?o- cultural envi?ronment
Authors: Tanrıöğen, Yasemin
Advisors: Nesrin Işıkoğlu Erdoğan
Keywords: Sosyal Beceri
Okul Öncesi Dönem
Sosyo Kültürel Ortam
Köy
İl
Yerleşim Yeri
Social Skill
Pre-School Period
Socio- Cultural Environment
Village
City
Settlement
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemindeki çocukların yaşadıkları sosyo kültürel ortamların onların sosyal becerileri ile olan ilişkisini değerlendirmektir. Araştırmanın bir diğer amacı da çocukların sosyal becerilerini öğretmen özellikleri, okul özellikleri, aile özellikleri ve cinsiyet, yaş gibi bireysel özellikler bakımından karşılaştırmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Sosyal Beceri Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Denizli ilindeki il merkezinden 117, kenar mahalleden 141, ilçe merkezinden 93 ve köyden 131 olmak üzere 482 çocuk oluşturmuştur. Veri analizi sonucunda çocukların yaşadıkları yerlerin"il, kenar mahalle, ilçe ya da köy olması" onların sosyal becerini etkilediği saptanmıştır. İl ve ilçe merkezinde yaşayan çocukların sosyal becerilerinin köy ve kenar mahallede yaşayan çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma bulgularına göre mezuniyet derecesi, hizmet yılı, ve görev süresi gibi öğretmen özelliklerinin, çocukların devam ettiği okulun bulunduğu sosyo-ekonomik bölge, okulun yakınlarında park ve oyun araçlarının olması gibi okul özelliklerinin, anne- babanın eğitim durumu, mesleği ve aylık gelir durumu gibi aile özelliklerinin ve cinsiyet, yaş ve okulöncesi eğitim kurumlarına devam yılı gibi bireysel özelliklerin çocukların sosyal becerilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında, köy ve kenar mahallelerde yaşayan çocukların sosyal becerilerinin okul öncesi eğitimi kurumlarında desteklenmesi önerilmiştir.
The purpose of this study is to evaluate the relationship between pre- school children's socio- cultural environment and their socıal skills. Another aim of the study is to compare children's social skills in terms of teacher characteristics, school characteristics, family characteristics and individual characteristics such as gender,age. "Social Skills Scale" was used as data collection tool in the study. The study sample consisted of total 482 kindergarten children including 117 children from the city center, 141 children from the suburbs, 93 children from the district center and 131 children from villages in Denizli. The results of the study showed that that social skills of children are affected by place of residence "to be city, suburbs, district or village". It was observed that social skills of children living in the center city and district are higher than children living in the suburbs and the village. Also, according to findings It was concluded that social skills of children are affected by teacher characteristics such as graduation degree, years of service and tenure, school characteristics such as socio-economic region where the school which children continued is located, parks and playing instruments near school, family characteristics such as parents' education, occupation and monthly income , individual characteristics such as gender, age and preschool years. In light of these results, social skills of children living in suburbs and villages is proposed to be supported in preschool education institutions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2178
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasemin TANRIÖĞEN YL.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on May 27, 2024

Download(s)

386
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.