Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2255
Title: Atmosferdeki polen yükü ile alerji polikliniğine başvuru sıklığı ve hasta şikayeti arasındaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: İnvestigation of the relationship between airborne pollen load and the frequency of patient visits to allergy department and patient complaints
Authors: Bülent Topuz
Çatakoğlu, Arif Hikmet
Keywords: Allerjenler
Allergens
Allerji ve İmmünoloji
Allergy and Immunology
Hastalar
Patients
Hipersensitivite
Hypersensitivity
Polenler
Pollen
Semptomlar ve Genel Patoloji
Symptoms and General Pathology
Issue Date: 2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Alerjik hastalıklar hastaların sağlığını ve günlük yaşamını önemli ölçüde etkilemektedirler. Başlıca gelişmiş ülkelerde olmak üzere, ülkemizde de alerjik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğu bildirilmektedir. Polenler ilk dikkati çeken alerjenler olup, dış ortamın en yaygın alerjenidirler. Genel olarak yaşanılan bölgede atmosferde bulunan polenlerin belirlenmesi alerjik hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemlidir. Biz bu çalışmada atmosferdeki polen yükü ile alerji polikliniğine başvuru sıklığı ve hasta şikayeti arasındaki ilişkiyi saptamaya çalıştık. Bu çalışmada Denizli il merkezindeki atmosferdeki polen yükü ölçülerek taksonlar ve polen dağılımı belirlendi. Beraberinde alerji polikliniğine başvuran 403 hastaya deri prick testi yapıldı. Polen alerjenine duyarlılığı pozitif olan 186 hastanın başlangıç ve başvuru anındaki semptom skoru kayıt altına alındı. Denizli İl Meteoroloji Müdürlüğü?nde günlük ortalama olarak hava sıcaklığı, rüzgar hızı, nem yüzdesi ve yağmur miktarı belirlendi. Sonuçta aylara göre kulak burun boğaz alerji polikliniğine başvuran hasta sayısı ile toplam polen yükü arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Hastaların başvuru semptom skoru ile toplam polen yükü arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Meteorolojik faktörlerin (sıcaklık, yağmur, nem ve rüzgar) hastanın semptom başlangıç skoru ve semptom başvuru skoruna istatistiksel olarak etkisi saptanamadı. Fakat aylara göre hava sıcaklığı, rüzgar ve polen miktarı arasında pozitif ilişki görülmüştür. Sonuç olarak; iklim değişikliklerine bağlı olarak polinizasyon dönemi değişmektedir. Dolayısıyla her yıl günlük olarak polen miktarı ve çeşitleri belirlenmelidir. Bu veriler eşliğinde polen alerjisine duyarlı hastalar, alerjik semptomlar başlamadan daha önce bilgilendirilerek (medya, mail, telefon, mesaj vb.) erken tedaviye başlaması sağlanmalıdır. Böylece hastaların hayat kalitesi bozulmamış ve iş gücü kaybı olmayarak ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur.
Allergic diseases significantly effect the daily life and health of the patients. It is reported that there is an increase at the prevalence of allergic diseases mainly in the developed countries and also in our country. Pollens are the first striking allergens and are the most common ones at outside. In general, determination of airborne pollens in the living space is important in the diagnosis and treatment of allergic diseases. In this study, we aim to assess the relationship between airborne pollen load and the frequency of patient visits to allergy department and patient complaints. In this study, taxons and pollen distribution were determined by measuring airborne pollen load in the urban population of Denizli. Also, skin prick test was performed to the 403 patients that visited allergy department. Initial and referral symptom score of the 186 patients who were positive to pollen allergen sensitivity were recorded. Data about the daily average temperature, wind speed, humidity percentage and amount of rain were collected from Meteorological Office of Denizli. A significant relationship between the total pollen load and the number of patients who visited the allergy department of otolaryngology clinic according to the months was determined. A significant relationship between the total pollen load and initial symptom score of the patients was determined. No statistically different effect of meteorologic factors (temperature, rain, humidity and wind) on initial and referral symptom score of the patients was determined. But, positive relationship between the temperature, wind and the pollen load according to the months was observed. In conclusion, pollinization period changes due to climatic changes. Thus, pollen amount and species should be determined daily per year. Accompanied by these data, patients that are sensitive to pollen allergy should be informed (media, e-mail, telephone, message etc.) before the beginning of allergic symptoms and should be provided to begin the treatment earlier. Therefore, quality of life of the patients will not be impaired and a conribution to the national economy will be provided without any labor force loss.
Description: Bu çalı?ma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Ara?tırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 05.10.2011 tarih ve 2011TPF032 nolu kararı ile desteklenmi?tir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2255
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arif Hikmet Çatakoğlu.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

54
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.