Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2354
Title: Besicilerde vankomisine dirençli enterekok araştırılması
Authors: Mete, Ergun
Advisors: Mustafa Şengün
Ergun Mete
Keywords: Çiftçiler
Farmers
Vankomisine Dirençli
Vancomycin Resistant
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada Denizli ve çevresindeki 1 1 1 besici ve 72 sığırdan alınan dışkı ve rektai sürüntü örneklerinde vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu araştırılmıştır. Herbir dışkı ve rektai sürüntü örneği vankomisin(6 ug/ml) içeren ve içermeyen olmak üzere Enterococcosel agar ve Enterococcosel broth besiyerlerine ekilmiştir. Enterococcosel agar 24 saat, Enterococcosel broth 48 saat inkube edilmiştir. Yüzonbir besiciden 96 (%84.6) enterokok susu izole edilmiştir. Bunlar E.faecalis 38 (%39.6), E.faecium 27 (%28.1), E.raffinosus 8 (%8.3), E.durans 7 (%7.3), E.hirae 7 (%7.3), E.avium 5 (%5.2), E.pseudoavium 3 (%3.1) ve E.dispar 1(%1) olarak identifiye edilmiştir. Sığırlardan izole edilen 65 suş 21 (%32.3) E.faecalis, 16 (%24.6) E.faecium, 9 (%13.8) E.durans, 5 (%7.7) E.hirae, 4 (%6.2) E.avium, 4 (%6.2) E.pseudoavium, 3 (%4.6) E.raffinosus ve 3 (%4.6) E.dispar olarak tanımlanmıştır. Vankomisin ve teikoplanine dirençli enterokok susu izole edilmemiştir. Besicilerde 1 tane yüksek düzey streptomisine dirençli suş, sığırlarda ise 6 yüksek düzey gentamisin dirençli suş bulunmuştur.. Besicilerden izole edilen suşlarda 96 susta ampisilin direnci %2.1, penisilin direnci %8.3, sefaklor direnci %42.7, siprofloksasin direnci %78.6, sefalotin direnci %32.3, tetrasiklin direnci %34 olarak bulunmuştur. Sığırlardan izole edilen enterokok suşlarında ampisilin direnci %10.8, sefaklor direnci %10.8, siprofloksasin direnci %15.3, sefalotin direnci %23.1 olarak bulunmuştur. Sığırlardan izole edilen enterokok suşlarında penisilin ve tetrasiklin dirençli suş saptanmamıştır. Enterokok izolasyonu açısından rektai sürüntü ve dışkı örnekleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Enterococcosel broth besiyeri enterokok izolasyonu için Enterococcosel agar besiyerine göre daha uygun bulunmuştur. 46 Bu çalışmada vankomisine dirençli enterokok izole edilememesinin nedeninin ülkemizde avoparsin kullanımının yasaklanmış olmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir.
In this study, vancomycin resistant enterococci (VRE) colonization was investigated in stools and rectal swabs which were obtained from 111 cattle farmers and 72 cattle in Denizli. Each stool specimens and rectal swabs were inoculated onto Enterococcosel agar plate with and without vancomycin (6ug/ml) and into Enterococcosel Broth suplemented with and without vancomycin (6ug/ml). The plates incubated 37 °C for 24 h. The broths incubated 37 °C for 48 h. The enterococci species which isolated from 96 of 1 1 1 cattle farmers were included 38 E.faecalis (39.6%), 27 E.faecium (28.1%), 8 E.raffinosus (8.3%), 7 E.durans (7.3 %), 7 E.hirae (7.3%), 5 E.avium (5.2%), 3 E.pseudoavium (3.1%) and 1 E.dispar (1%) isolates. The enterococci species which isolated from 65 of 72 catties were included 21 E.faecalis (32.3%), 16 E.faecium (24.6%), 9 E.durans (13.8%), 5 E.hirae (7.7%), 4 E.avium (6.2%), 4 E.pseudoavium (6.2%), 3 E.raffinosus (4.6%) and 3 E.dispar (4.6%) isolates. It wasn't isolated vancomycin and teicoplanin resistant enterococcus strains from cattle and cattle farmers. One high level streptomycin resistant enterococci was found in cattle farmers. Six high level gentamycin resistant enterococci were found in catties. In this study we found that 2.1% ampicillin resistance, 8.1% penicillin resistance, 42.7% cefaclor resistance, 78.6% ciprofloxacin resistance, 32.3% cephalotin resistance and 34% tetracycline resistance in 96 enterococcus strains from cattle farmers. 10.8% ampicillin resistance, 10.8% cefaclor resistance, 15.3% ciprofloxacin resistance and 23.1% cephalotin resistance in 65 enterococcus strains from catties. It was not determined that penicillin and tetracycline resistance to enterococcus strains which were isolated from catties. 48 It wasn't found that there were a significant difference between rectal swabs and stool specimens for enterococci isolation. It was found that Enterococcosel broth was better than Enterococcosel agar for enterococcus isolation. We think that the reason for no VRE in our study is banned to use of avoparsin.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2354
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ERGUN METE.rtf571.85 kBRTFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 6, 2024

Download(s)

14
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.