Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2431
Title: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumları
Other Titles: Medical students’ attitudes toward agism in Pamukkale University
Authors: Tamer Edirne
Aksoy, Muhammed
Keywords: Yaşlı Ayrımcılığı
Tutum
Yaşlı Birey
Yaşlanma
Tıp Fakültesi
Öğrenci
Agism
Attitude
Aged Person
Aging
Medical Faculty
Student
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Araştırma Pamukkale Üniversite Tıp Fakültesi öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarını belirlemek ve tutumlarına etki edebilecek faktörleri araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu okulda öğrenim gören ikinci ve altıncı sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş, ikinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin tamamına ulaşılmak hedeflenmiş, 289 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Verilerin toplanmasında anket formu ve „Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ)? (Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.80) kullanılmıştır. Anket formunda öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarını etkileyebilecek sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programıyla analiz edilmiştir. Veriler ortanca, minimum ve maksimum değerler, ki-kare analizi, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada altıncı sınıfların YATÖ puan ortancaları 84, ikinci sınıfların „huzurevi ziyareti? öncesi (ön-test) YATÖ puan ortancaları 82, , ikinci sınıfların „huzurevi ziyareti? sonrası (son-test) YATÖ puan ortancaları 83 bulunuştur. Öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumlarının olumlu olduğunu belirlenmiştir. Öğrecilerin yaşlılara yönelik tutumlarına etki eden en önemli faktörün „huzurevi ziyareti uygulaması? olduğunu tespit edilmiştir. Tıp fakültesi eğitiminde yaşlanma ve yaşlı ayrımcılığı gibi konulara daha sık yer verilmesi önerilmiştir.
This study was descriptively conducted in order to identify attitudes of Pamukkale University Medical Faculty students towars agism. And identify factors that can change this students? attitudes toward agism. It was aimed to enroll all of the second and sixth grade students of the school. 289 students were included the study. Questionnaire form and „Agism Attitude Scale (AAS)? (Cronbach Alpha Reliability Coefficient 0.80) were used for collecting the data. Questions of questionnaire form were about the sociodemographic characteristics of students that can effect their attitudes toward agism. The collected data was processed in SPSS package program and was analysed with levels of median, minimum and maximum levels, numbers, chi-square test and Wilcoxon signed rank test. AAS score median of the sixth grades was found 84, AAS score median of the second grades before take „nursing home visit application? (pre-test) was 82, AAS score median of the second grades after take „Nursing Home Visit Application? (pre-test) was 83. We statred students had positive attitudes toward agism. And we stated most important factor that can change students? attitudes toward agism was„ nursing home visit application?. We advised that medical faculty education should give much more lessons about like aging and agism.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2431
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammed Aksoy.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

112
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.