Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2490
Title: İlkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between instructional leadership styles of primary school principals and burnout level of teachers
Authors: Kısa, Durmehmet
Keywords: Öğretimsel Liderlik
Tükenmişlik
Öğretmen
Instructional Leadership
Burnout
Teacher
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini çeşitli demografik değişkenlere göre incelemektir. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde nicel bir araştırmadır.Çalışma grubu Denizli ili Kale, Çameli ve Beyağaç ilçelerindeki 23 resmi ilkokulda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında görev yapan 185 öğretmenden oluşmaktadır.Çalışmada veriler, "Öğretimsel Liderlik Davranışları Ölçeği" veMaslach Tükenmişlik Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla grup ortalamasının karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı istatistiksel teknikleri kullanılmıştır.Çalışma bulgularına göre öğretmenlerin tükenmişlikleri cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. Ayrıca öğretimsel liderlik davranışları ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri arasında düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır.
The purpose of this study is to examine the relationship between instructional leadership styles of primary school principals and burnout level of teachers according to some demographic variables. This quantitative study is designed as a relational survey method. Study group consisted of 185 teachers who work in Kale, Beyağaç and Çameli districts of Denizli province in 2017-2018 educational year.Data were obtained by using “Instructional leadership scale” and “Maslach Burnout Inventory”. In the process of data analysis, t-test, ANOVA and Pearson correlation statistics were used to analyze the data. Findings show that the burnout level of teachers differs according to gender and education level. And also there is low level negative correlation between instruction leadership styles of primary school principals and burnout level of teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2490
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Durmehmet Kısa.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Durmehmet Kısa onay.pdf323.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

42
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.