Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2521
Title: Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri
Authors: Çamlı, Soner
Keywords: Özel Eğitim
Öğretmen
Tükenmişlik
Duygusal Tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı Duygusunda Azalma
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Denizli/Merkezefendi ilçesinde çalışan özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerini belirleyerek bazı demografik ve mesleki değişkenler açısından tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakmaktır. Çalışmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Denizli ili Merkezefendi ilçesinde Görme Engelli, Zihinsel Engelli, İşitme Engelli ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinde hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta olan 70 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Denizli’de Merkezefendi’de bulunan okullar araştırmanın evrenini oluşturmuş ve araştırma için örneklem alınmamış tüm evren araştırmaya dahil edilmiştir. Tükenmişlik düzeylerini belirlemek için “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve kişisel bilgiler için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nden elde edilen puanların aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Gruplar arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığını saptamak amacı ile ikili gruplarda t-testi, çoklu gruplarda tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme alt boyutunda görev türü, mesleğini isteyerek seçip seçmeme, öğretmenlik mesleğini kendine uygun bulup bulmama, üstlerinden iyi yaptığı işle ilgili takdir görüp görmeme; duyarsızlaşma alt boyutunda görev türü, öğretmenlik mesleğini isteyerek seçip seçmeme, öğretmenlik mesleğini kendine uygun bulup bulmama; kişisel başarı alt boyutunda yaş, görev yapılan okul türü, görev süresi ve öğretmenlik mesleğini kendine uygun bulup bulmama değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2521
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soner Çamlı.docx84.03 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Soner Çamlı onay.jpg1.41 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 6, 2024

Download(s)

26
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.