Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2576
Title: Gebelerin grip aşısı etkinliği ve güvenirliği hakkında bilgi düzeyi
Other Titles: Knowledge of pregnant women on efficiency and safety of ınfluenza vaccine
Authors: Oktay, Sabri
Advisors: Tamer Edirne
Keywords: Gebelerin Grip Aşısı Etkinliği
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Mevsimsel grip özellikle risk gruplarında sağlık üzerine doğrudan etkisinin yanı sıra sosyal ve ekonomik açılardan da önemli kayıplara neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Gribe bağlı 2. ve 3. trimesterde ciddi komplikasyonlar sekonder pnömoni, ölü doğum, akut solunum yetmezliği riski, erken doğum dahil görülebilmektedir ve gribe bağlı mortalite %2–3 civarındadır. Grip aşısını gebelik sırasında son derece etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır ve tüm gebelere tavsiye edilmelidir. Toplumumuzun sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyi de dikkate alınarak grip aşısı hakkında bilgi düzeyleri oldukça düşüktür. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi kadın doğum polikliniğinde takip edilmekte olan gebelerin grip aşısı etkinliği ve güvenilirliği hakkında bilgi düzeyleri araştırılması amaçlanmaktadır. Gebelerin grip aşısının etkinliği ve güvenilirliği konusundaki bilgi düzeyi ve davranışlarının belirlenmesi ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin saptanması amacıyla Denizli il merkezinde PAU Tıp Fakültesi Gebe Polikliniğinde 2017 yılı mayıs-ağustos aylarında 205 gebe ile yaptığımız bu araştırmada araştırma grubunun yaşları 12 ile 50 arasında değişmekteydi. Yaş ortalaması 28,8 +0,89 idi. Grip aşısının etkinliği ve güvenilirliği hakkında bilgi düzeyini ölçen 14 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Çalışmamıza katılan gebelerin yaklaşık yarısı grip aşısının güvenirliği hakkında bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir ve katılanların sadece %28’i grip aşısının etkili olduğuna inanmaktadır. Buna ek olarak çalışmamıza katılanların büyük çoğunluğunun grip aşısının gebeler için zararlı olduğunu düşündüklerini saptadık. Bireylerin yaklaşık üçte ikisi gebelikte grip aşısı olmayı zararlı buluyordu. Katılımcıları yarısından fazlası grip aşısı etkili ve güvenli olduğunu söylemesine rağmen çok büyük kısmı gebelik sırasında aşı olmayı reddetmiştir. Katılımcıların %60’ı gebelik süresince grip aşısı olması gerektiğini aile hekiminden öğrenmiştir. Hamile kadınların yapılan aşılamanın anne, fetüsü ve bebeği koruyan bir önleyici tedbir haline geldiğine ikna olmaları gerekir; sağlık hizmeti sunucularının önerileri, aşı alımını teşvik eden kilit taştır. Eğitim düzeyi ve gelir dağılımına göre farklı bilgi düzeyleri vardır. Grip aşısı olmama nedeni olarak en sık neden aşının yan etki profili ve bebeğe zarar vereceği düşüncesidir. Katılımcıların yaklaşık yarısı grip aşısını nerde olacağını biliyordu. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında gebe aşı tereddüdünü azaltmada etkili olan iletişim stratejilerini belirlemek için araştırma yapılması gerekmektedir. Aşılamadan en üst düzey yararlanmak ve aşı kabulünü artırmak için yeni yöntemler saptamak çok önemli bir konu haline gelmiştir.
Seasonal influenza is an infectious disease that causes significant loss in social and economic aspects, and has direct effects on health, especially in risk groups. Severe complications in second and third trimester in pregnant women can be seen including secondary pneumonia, stillbirth, risk of acute respiratory failure, and premature delivery. The infant mortality rate is around 2-3%. Influenza vaccination has proven to be extremely effective and safe during pregnancy and should be recommended for all pregnancies. Considering the societal, economic and educational level of our society we hypothize that the level of knowledge about influenza vaccination is very low among pregnant women. In this study, it is aimed to investigate the level of knowledge about the efficacy and safety of influenza vaccination in pregnant women who are being followed up at Pamukkale University gynecology policlinic. In this study, we conducted a study with 205 pregnant women in May 2017 in PAU Medical Faculty Pregnancy Policlinic in Denizli. The aim was to determine the level of knowledge about influenza vaccination effectiveness and safety and behavior on vaccination. The age of the research group ranged from 12 to 50 years. The average age was 28,8 +0.89. A questionnaire consisting of 14 questions measuring the level of knowledge about efficacy and safety of influenza vaccine was used. Nearly half of the participants who did not work had stated that they had no information about the safety of influenza vaccination and only 28% of participants believed influenza vaccination was effective. In addition, we have found that the majority of participants believe that influenza vaccination is harmful to pregnant women. Although more than half of the participants say that the influenza vaccine is effective and safe, the majority of them has refused to be vaccinated during pregnancy. 60% of the participants learned from the family physician that they should have a flu shot during pregnancy. It is accepted that vaccination of pregnant women is a sound preventive measure protecting the mother, fetus and baby. Health service providers are the key to encourage the practice of vaccines. There are different levels of knowledge depending on the level of education and income distribution. The most common reason for not having influenza vaccination is the side effect profile and the perception that it will harm the baby. Almost half of the participants knew where the influenza vaccine is practiced. Research is needed to determine communication strategies that are effective in reducing the reluctance of pregnant women for vaccination against the flu in primary health care facilities. New methods for maximizing vaccination rates and increasing vaccine acceptance are issues that need to be considered carefully.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2576
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sabri Oktay.docx200.09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 6, 2024

Download(s)

92
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.