Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2602
Title: Fonksiyonel triküspit yetmezliği olan hastalarda boyd anüloplasti orta dönem sonuçları
Other Titles: Boyd annuloplasty in patients with functional tricuspid regurgitation in th mid-term results
Authors: Işıklı, Osman Yaşar
Advisors: İbrahim Gökşin
Keywords: BOYD anulplasti
Bicüspidizasyon
Triküspid yetmezliği
BOYD annuloplasty
Bicuspidization
Tricuspid regurgitation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Fonksiyonel triküspid yetmezliği; kapağın kendisinde anatomik bir tutulum olmadan edinsel veya kongenital, kardiak yada non- kardiak hastalığın neden olduğu anular dilatasyon sonucunda ortaya çıkan sekonder kapak yetersizliğidir . Fonksiyonel triküspid yetmezliğinin en sık sebebi romatizmal mitral kapak hastalığıdır . Romatizmal mitral kapak hastalığı olan hastaların %10-50'sine triküspid yetmezliği (%62 fonksiyonel) eşlik eder . Bununla birlikte düzeltilmemiş orta ve ileri triküspid yetmezliği mitral kapak cerrahisi sonrasında progresif kalp yetmezliği veya ölüm ile sonuçlanabilir. Fonksiyonal triküspid yetmezliğinde(FTY) regürjitasyonun düzeltilmesi; bicüspidizasyon anuloplasti, semisürküler anuloplasti, parsiyel anuloplasti, rekonstrüktif anuloplasti, ring (rigid, semirigid, flexible, biodegradeble) anuloplasti yöntemleriyle yapılır. Bu çalışma Boyd anuloplasti orta dönem sonuçlarını değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Ciddi FTY olup Boyd anuloplasti tekniği ile triküspid kapağa cerrahi girişim uygulanan ve çalışmamıza dahil edilen 32 hasta( 11 erkek %34, 21bayan % 66 ) , post-operatif dönemde ortalama 23 ± 9 ay izlendi. Yaş ortalaması 51±11 idi. Hastaların %31.3'ünde (10 hasta) TY tamamıyla kayboldu. %62.6 (20 hasta) 10, 20 rezidüel TY, %6.3'ünde (2 hasta) ise 30 rezidüel TY kaldı. Rezidüel triküspid yetmezliğine, hastaların post operative ekokardiografik değerlendirmelerde, mitral protez kapak fonksiyonunun iyi, pulmoner arter sistolik basıncının düşük olması nedeniyle yetersiz anüler redüksiyonun sebeb olduğu düşünülmektedir. Hastalarda takip süresince rekürrent veya başka bir komlikasyon görülmedi. Hastane veya geç mortalite olmadı. Kolay ve basit bir yöntem olması, ameliyat süresini kısaltması, komplikasyon (overcorrection, sağ koroner arter yaralanması, AV blok) görülmemesi tekniği tercih edilebilir kılmaktadır.
Functional tricuspid valve insufficiency without an anatomical involvement, acquired or congenital, caused by cardiac or non-cardiac disease, secondary valve insufficiency caused by annular dilatation. The most common cause of functional tricuspid regurgitation, rheumatic mitral valve disease. 10-50 % of patients with rheumatic mitral valve disease is accompanied by tricuspid regurgitation (62 % of functional ). However, uncorrected moderate, and severe tricuspid regurgitation after mitral valve surgery may lead to bad results, they can lead to progressive heart failure or death. Correction of functional tricuspid regurgitation failure; bicuspidization annuloplasty, semicircular annuloplasty, partial annuloplasty, reconstructed annuloplasty, ring (rigid, semirigid, flexible, biodegradeble) may be methods of annuloplasty . This study was planned to evaluate the effectiveness of Boyd annuloplasty. "Boyd annuloplasty" technique applied to the tricuspid valve surgery, 32 patients were included in the study, post-operative period, viewed an average of 23 ± 9 months. 11 of the patients were male ( 34% ) and 21 were female (66%) and mean age was 51±11 years. 31.3% of the patients (10 patients), TR completely disappeared. 62.6%(20 patients), 10, 20, 6.3% (2 patients ) 30 had rezidüel TR. Residual tricuspid valve insufficiency, post-operative echocardiographic evaluation of patients with mitral prosthetic valve function is good, due to the low pulmonary artery systolic pressure is thought to cause inadequate annular reduction. There were no complications during follow up in patients with recurrent or another. Hospital or late mortality was not. Easy and simple to have a method, shortening the duration of the surgery, complications (overcorrection, the right coronary artery injury, AV block), not seen, makes the technique may be preferred.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2602
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Yaşar Işıklı.pdf62.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on May 6, 2024

Download(s)

68
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.