Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26987
Title: İlkokullardaki Örgüt Kültürü ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Other Titles: Investigation of The Relationship Between Organizational Culture And Organizational Trust in Primary Schools
Authors: Çetiner, Mehmet Nadi
Advisors: Çelik,Kazım
Keywords: Örgüt,
kültür,
güven,
örgütsel kültür,
örgütsel güven
Organization
culture,
trust,
organizational trust,
organizational culture.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel kültür düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilmiş ve tüm ilkokullarda görev yapan 350 öğretmen ve yönetici ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, örgütsel güven ölçeği ve örgüt kültürü envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde çarpıklık (skewness) - basıklık (kurtosis) ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmıştır. Bağımsız örneklemler t testi, pearson korelasyon testi ve basit doğrusal regresyon testleri uygulanmıştır.İlkokul öğretmenlerinin algılarına göre, örgütsel kültür ve örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmanın genelinde, bazı değişkenlerde örgüt kültürü ve örgütsel güven ölçeklerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Örgütsel kültürün oluşması için örgütsel güven ortamının oluşması şarttır. Araştırma sonucunda örgütsel güven ortamında çalışanların cinsiyete göre anlamlı olarak farklılık göstermemesi hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde ortak hareket edilmesinden kaynaklanıyor olabilir.
This research was conducted to determine the relationship between teachers 'organizational trust levels and teachers' organizational culture levels. In the research, relational scanning model, one of the quantitative research methods, was used. This research was carried out in Sanliurfa province with 350 teachers and administrators working in all primary schools. Reachable sampling method was used in the study. In addition, personal information form, organizational trust scale and organizational culture inventory were used as data collection tools. The mean and standard deviation values of skewness - kurtosis were evaluated. Independent samples t test, pearson correlation test and simple linear regression tests were applied. As a result of the research, the fact that teachers who work in an organizational trust environment do not show a significant difference with regard to gender might be due to acting together in the process of achieving the objectives. For the formation of organizational culture, the formation of an organizational trust environment is essential. Throughout the research, similar results were obtained in organizational culture scale and organizational trust scale in some variables.
URI: https://hdl.handle.net/11499/26987
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Nadi Çetiner.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

142
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.