Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27134
Title: Görsel sanatlar öğretmen adaylarının görsel kültür diyaloglarına yönelik algıları
Other Titles: Perceptions concerning visual culture dialogues of visual art pre-service teachers
Authors: Mamur, Nuray
Keywords: Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Kültür, Görsel Kültür Eğitimi, Visual culture, art education
Issue Date: 1-Aug-2012
Publisher: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice
Abstract: Öz Görsel kültürün işlenmesine yardımcı olan görsel sanatlar öğretmenlerinin görsel kültürün değişik formlarını nasıl yorumladığı önemlidir. Bu araştırmada, görsel kültüre dayalı günlük estetik deneyimlere sanat eğitimi öğrenme süreçlerinde yer verilmesinin oluşturduğu etki betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup eylem araştırması deseninden yararlanılmıştır. Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği ABD’den gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyen 12 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma verileri gözlem, görüşme ve doküman analizi teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, görsel kültür sorgulamalarının; görsel nesnelerin içerdiği anlamlar dizgisini fark etme, görünenin tek bir anlamı olmadığı bilinciyle çoğulcu bir bakış açısı geliştirme bakımından eleştirel düşünme becerilerine katkı sağladığı görülmüştür. Dolayısıyla öğretmen adayları görsel kültür sorgulamalarını, öğretim programlarında bir öğrenme alanı olarak yer alması ile sanat ve kültür olaylarında daha bilinçli seçimler yapabilme adına etkili bulmuşlardır. Abstract The visual art which is commented by the visual art teachers to help processing of the visual culture is important. In this study it is tried to describe the effect of visual culture based on the usual aesthetic experiences to be included in the learning process art education. The action research design, which is a qualitative study, is conducted in this research. The study is conducted with the 12 pre-service teachers of Pamukkale University Faculty of Education -Department of Fine Arts Education, Program in Art Crafts Education. The data have been obtained through observation, interview forms and document analysis. The data are analyzed by using content analysis. As a result of the study it is observed that the critically cogitation skills provided that to be aware of the visual culture analyzes, in terms of the visual objects which included the apprehend series and to develop the pluralistic perspective that has got not only meaning invisible. As a consequence, Pre-service teachers have found that the analyzing of the visual culture and the learning area which included in education programs and to make more conscious choices in art and cultural events.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27134
ISSN: 1303-0485
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KUYEP.pdfMakale dosyası352.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

4
checked on Dec 4, 2023

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

32
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.