Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3079
Title: İlköğretim okullarının finans kaynakları
Other Titles: Financial resources of primary schools
Authors: Kazım Çelik
Yamaç, Ulaş
Keywords: Finansman
Bütçe
İlköğretim
Öğretmen
Yönetici
Eğitim
Education
Finance
Budget
Primary Education
Teachers
Administrators
Issue Date: Apr-2010
Abstract: İlköğretim okullarının bütçe ve bütçe dışı finans kaynakları ile bütçe dışı finans kaynaklarının toplanma yöntemlerini tespit etmeyi ve okul yöneticisi ve öğretmenlerin ilköğretim okullarının finans sorunlarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma toplam beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kuramsal çerçeve, araştırmanın problemi, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlarına yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde ilgili araştırmalar yer almaktadır. Üçüncü bölümde; araştırmayla ilgili yöntem bilgilerine değinilmiştir. Araştırma, betimsel bir inceleme olarak genel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın evreni 2009?2010 eğitim-öğretim yılında Isparta ili merkezinde bulunan ilköğretim okullarında çalışan okul müdürü, öğretmen ve okul aile birliği başkanlarıdır. Araştırmanın örneklemi ise, Isparta ili merkez ilköğretim okul yöneticileri (69) ve okul aile birliği başkanları (12) ile 393 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından genellikle sayı, yüzde ve gruplandırma yapılarak özetlenmiştir. Dördüncü bölüm; araştırma sonucu elde edilen bulgulara ve bu bulguların yorumlanmasına ayrılmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise; sonucu ve bu sonuçlara dayanılarak yapılan öneriler yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ilköğretim okullarına ayrılan pay 2006 yılından günümüze sürekli düşmektedir. Fakat ilköğretime ayrılan payın GSYH içindeki oranı son yıllarda sürekli artmaktadır. 2. İl özel idarelerinden ilköğretime aktarılan payın 2003 yılından sonra ciddi artışların gerçekleştiği görülmektedir. Fakat bu artışın bütçe sisteminin değişmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Ancak 2009 yılı itibariyle çok büyük bir düşüşe uğramıştır. 3. İlköğretim okullarının 30 çeşit bütçe dışı gelir kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Finansman, Bütçe, İlköğretim, Öğretmen, Yönetici
The survey is constituted of 5 sections aiming to identify the views of school administrators, teachers on primary schools finance issues and methods of gathering extrabudgetary and the budget finance resources of primary schools. in the first section, hypothetical frame, the problem of research, the aim, the importance, the limits, the figures are handled. In the second section of research; the related research on the topic are taken place. The third section, the methodology of the survey is dealt. The research is done according to descriptional hatching. The population of the research is the school administrators, teachers, and parent teacher association chairmen in the province of Isparta in 2009-2010 educational year. Isparta has 69 central school administrators, 12 parent teacher association and 393 teachers. The data?s gathered in the research is summarized by percentages, groups and figures. The fourth section is for the results obtained by research and the comments on them. And in the final section, the following diagnosis were reached; 1) the budget share given to primary education in te ministry of education has been decreasing since 2006. On the other hand, hte ratio given toprimary education in GDP has been increasing steadily fort he last years. 2) it has seen that the share given to primary education by special provincial administration has increase d seriously since 2003. but it can be said that this increase can caused by the the change in budget system as well. BUT There is a great fall in 2009. it has been determined that there are 30 different extra budgetary in primary schools. Key Words: Education, Finance, Budget, Primary Education, Teachers, Administrators
URI: https://hdl.handle.net/11499/3079
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulaş Yamaç.pdf9.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.