Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3195
Title: Milli eğitim bakanlığına bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları (denizli ili örneği )
Authors: Bayaltun, Mehmet
Keywords: Hayat Boyu Öğrenme
Öğretmen
Yönetici
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli ilinde hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları incelenmiştir. Araştırmada “betimsel nitelikte tarama tekniği” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ilinde hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Ölçeği eksiksiz dolduran 24 yönetici ve 74 öğretmen olmak üzere toplam 98 katılımcıdan veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olarak likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçme aracının araştırmanın amacını ortaya çıkarmada yeterli olduğu geçerlilik ve güvenirlik düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları incelendiğinde “İnsan, eğitim ile bireysel yaşamında gelişim sağlar.” önermesine çok yüksek katılım gösterirken, “Zamanın büyük kısmını araştırma yapmaya harcamak bireye keyif verir.” önermelerine ise yüksek katılım göstermişlerdir. Katılımcıların anket sorularına katılma düzeyinin ise çok yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Denizli’de yöneticilerin ve öğretmenlerin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çok yüksek düzeyde olduğu ve olumlu düşündükleri tespit edilmiştir. Denizli ilinde hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları yönetici ve öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, branş, eğitim düzeyi, çalışma pozisyonu, görev yapılan yerleşim yeri ne olursa olsun hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin algılarında herhangi bir farklılık yaratmadığı söylenebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3195
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Bayaltun Proje (tezsiz).pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 27, 2024

Download(s)

22
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.