Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/348
Title: 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin sayı duyuları ve başarıları arasındaki ilişki
The relationship between 8th grade students' number sense and achievement related to exponentials
Other Titles: The relationship between 8th grade students' number sense and achievement related to exponentials
Authors: Asuman Duatepe Paksu
Bayram, Gülcan
Keywords: Sayı duyusu, üslü ifadeler, sayı duyusu ve baĢarı arasındaki iliĢki, 8. sınıf öğrencileri
Number sense, exponentials, the relationship between number sense and achievement, 8th grade students
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalıĢmada, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere iliĢkin sayı duyuları ve baĢarıları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, bir devlet okulunun 8. sınıf öğrencilerinden 48 kiĢi oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın veri toplama araçlarını, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen “Üslü ifadelere yönelik baĢarı testi” ve Ġymen (2012) tarafından geliĢtirilen “Üslü ifadelere yönelik sayı duyusu ölçeği” oluĢturmaktadır. AraĢtırma, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere iliĢkin sayı duyuları ve baĢarıları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi için iliĢkisel tarama modelindedir ve bu iliĢkiyi saptamak için pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü ifade sorularında sayı duyularını kullanma baĢarılarının düĢük olduğu, üslü ifadelere iliĢkin baĢarılarının ise orta seviyede olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, öğrencilerin üslü ifadelerle ilgili aynı sorulardan aldıkları baĢarı puanlarının, sayı duyusu puanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bunun dıĢında, sekizinci sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere iliĢkin baĢarıları ve sayı duyuları yüksek derecede iliĢkili bulunmuĢtur. The aim of the study is to determine the relationship between eighth grade students’ number sense and achievements related to exponentials. The study group consists of 48 eighth grade students in a public school. The data collection tools are "The achievement test related to exponentials" developed by the researcher and “The number sense scale related to exponentials” developed by Iymen (2012). The study is survey model to determine the relationship between eighth grade students’ number sense and achievements related to exponentials and the pearson correlation coefficient is calculated to determine this relationship. As a result of the study, eighth grade students’ achievement related to using their number sense is low in exponentials questions, their achievement related to exponentials is mid level. In addition, student’ achievement scores related to exponentials is higher than their number sense scores from the same question. The results also revealed that the scores of the students on exponentials are significantly correlated with their number sense related to exponentials.
URI: http://hdl.handle.net/11499/348
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülcan Bayram.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.