Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3505
Title: Okul yöneticilerinin müzakere becerileri ile öğretmenlerin muhalif davranışları arasındaki ilişki
Other Titles: The Relationship Between School Administrators’ Negotiation Skills and Teachers’ Dissent Behaviours
Authors: Sarıçay, Serkut
Advisors: Kazım Çelik
Keywords: Örgütsel muhalefet
Müzakere
Okul yöneticisi
Okul örgütü
Organizational dissent
Negotiation
School administrator
School organization
Abstract: Bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin müzakere becerilerini belirlemek; öğretmenlerin okullarda ne düzeyde muhalif davranış gösterdiğini saptamak; okul yöneticilerinin müzakere becerileri ile öğretmenlerin gösterdiği muhalif davranışlar arasındaki ilişkiyi göstermek ve okul yöneticilerinin müzakere becerilerinin öğretmenlerin muhalif davranışları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma Afyonkarahisar ili’ne bağlı Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinde görev yapmakta olan ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerini kapsamaktadır. Basit rastgele örneklem seçimi yöntemiyle araştırmada 203 öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırmadaki veriler kişisel bilgi formu, Muhalif Davranışlar ölçeği ve Müzakere Becerileri ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde çarpıklık (skewness) - basıklık (kurtosis), ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmıştır. Bağımsız örneklemler t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon testi ve basit doğrusal regresyon testleri uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenler okullarda düşük düzeyde muhalif davranış sergilemektedir. Erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre daha fazla muhalif davranış sergilediği belirlenmiştir. 32 ile 36 yaş aralığındaki öğretmenlerin daha az muhalif davranış sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin meslek yaşamlarının ilk yıllarında yani 1 ile 5 yıl aralığında kıdeme sahipken daha fazla muhalif davranış sergilediği görülmüştür. Öğretmenler okul yöneticilerinin müzakere konusunda becerikli olduklarını düşünmektedir. Sendika üyesi öğretmenler okul yöneticilerinin müzakere becerilerini daha düşük olarak algılamaktadır. Daha çok 22-26 yaş aralığındaki öğretmenler ile 37 yaş ve üzerindeki öğretmenler okul yöneticilerinin müzakere becerilerini daha yüksek bulmaktadır. 11 yıl ve üzerinde kıdeme sahip öğretmenler okul yöneticilerini müzakere konusunda daha becerikli olarak algılamaktadır. 5 ve daha fazla okul değiştiren öğretmenler okul yöneticilerinin müzakere becerilerini daha yüksek olduğunu düşünmektedir. Okul yöneticilerinin müzakere becerileri arttıkça öğretmenlerin muhalif davranışları azalmaktadır. Ayrıca okul yöneticilerinin müzakere becerileri, öğretmenlerin muhalif davranışlarının oluşmasında etkilidir. Yani okul yöneticilerinin müzakere becerileri öğretmenlerin muhalif davranışları ile hem ilişkili hem de muhalif davranışlar üzerinde etkilidir.
In this research, it was aimed to determine the negotiating skills of the school administrators and to determine the level of the teachers' dissent behaviours in the schools, according to the opinions of the teachers. It is also aimed to reveal the relationship between the level of negotiating skills of school administrators and the level of dissent behaviors of teachers in schools. Another aim of the study is to find out whether the school administrators' negotiation skills have any influence on the teachers' dissent behaviors. It is used in quantitative research methods in the research. The survey covers elementary, secondary and high school teachers working in Dazkırı, Ba?makçı and Evciler districts of Afyonkarahisar province. Datas were collected from 203 teachers by stratified sampling methods. According to the results of the research, the teachers show dissent behavior rarely in the schools. Male teachers show more dissent behavior than female teachers. Teachers from 32 to 36 years of age show less dissent behavior. Furthermore, teachers in the beginning of their professional lives especially have from 1 to 5 years show more dissent behaviors. Teachers think that the negotiating skills that school administrators have are sufficient. Teachers who are union members perceive the negotiating skills of school managers as lower than teachers who aren’t union members. Teachers in the age group of 22-26 years old and above age 37 think that school administrators have negotiating skills a lot. Senior teachers think that school administrators have more talent to negotiate. As the number of school change increases, negotiation skill by school administrators is increasing. The negotiating skills of school administrators are related to the dissent behaviors of teachers. As negotiating skills of school administrators increase, dissent behaviors of teachers decreases. Another important result of the research is ability of school administrators to negotiate is influential in the formation of dissent behaviors of teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3505
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10243639-SERKUT SARIÇAY YÜKSEK LİSANS TEZİ.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

56
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.