Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3610
Title: Viyolonsel eğitiminin başlangıç aşamasında tekerlemelerin ve Türk çocuk şarkılarının kullanımına yönelik eğitimci görüşleri
Other Titles: Educators’ views on the use of nursey rhymes and Turkish childern’s songs at the beginning of cello training
Authors: Demirbacak, Neslihan Koğa
Advisors: Sarıçiftçi, Aykut Önder
Keywords: viyolonsel, viyolonsel eğitimi, tekerlemeler ve çocuk şarkıları
cello, cello education, rhymes and children's songs
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, viyolonsel eğitiminin başlangıç aşamasında tekerlemelerin ve Türk çocuk şarkılarının kullanımına yönelik eğitimci görüşlerinin incelendiği bir çalışmadır. Çalışmanın temel amacı, viyolonsel eğitiminin başlangıç aşamasında tekerlemeler ve Türk çocuk şarkılarının kullanılmasının eğitimciler açısından uygun olup olmadığının sınanması ve hazırlanan tekerleme ve çocuk şarkılarından oluşan repertuvarın uygunluğunun değerlendirilmesidir. Bu çalışmada verilere ulaşabilmek için, Durum çalışması (case study) “örnek olay” yönteminden faydalanılmıştır. Durum çalışmalarının veri toplama tekniği olarak, yapılandırılmış açık uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubu, kritik durum örneklemesine göre, Türkiye’de 26 Üniversitede bulunan Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında görev yapmakta olan gönüllü 20 viyolonsel eğitimcisi ile oluşturulmuştur. Eğitimci görüşlerini değerlendirmek üzere yapılan alan çalışmasının ilk aşamasında, uzman görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan, Türk Bestecilere ait viyolonsel başlangıç aşamasında kullanılabileceği düşünülen 20 tekerleme ve 52 şarkı hakkında fikirleri alınmıştır. Eğitimcilerin en çok bildiği ve halen her yaş gurubunda tanınan 5 tekerleme ve 10 adet şarkı tespit edilmiştir. Eğitimcilere sunulan açık uçlu soruların içeriğinde problem cümlesine uygun alt problemleri çözmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Eğitimcilerin görüşme sorularına verdiği yanıtlar tablolar halinde belirlenmiş, veri toplama yöntem ve süreci betimsel analiz yöntemine göre çalışılmış, bulgular ve yorumlar kısmı elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, viyolonsel eğitimcilerin, başlangıç aşamasında teknik becerileri (yay tekniği, doğru entonasyon, parmak düşürme) kazandırmak amacıyla tekerleme ve çocuk şarkılarının kullanılmasının uygun ve faydalı olduğu, Türk çocuk şarkıları ile hazırlanan materyalin viyolonsel eğitiminin başlangıç aşamasında kullanılabileceği görüşü ortaya çıkmıştır.
This research is a study that examines the views of the educators to nursery rhymes and Turkish children songs in the beginning stage of cello education. The main aim of the study is to test whether the use of nursery rhymes and Turkish children's songs in the initial stage of cello education is appropriate for educators or not and to evaluate the suitability of the repertoire consisting of rhymes and children's songs. In order to reach the data in this study, case study case study method was used. Structured open-ended questions were used as the data collection technique of case studies. The study group of the research, according to critical status sampling, was created by volunteer 20 cello educators who work in The Department Music Education Program of The Department of Fine Arts Education in twenty six The Faculty of Education in Turkey. In the first phase of the field study to evaluate the views of the educators, expert opinions were consulted. The ideas of the experts about twenty rhymes and fifty-two songs which can be used in the cello stage of Turkish composers are received. Five rhymes and ten songs, which are well known by the educators and are known in every age group, have been identified. In open-ended questions asked to the educators, questions were asked to solve the sub-problems related to the problem sentence. The answers given by the educators to the interview questions were determined in tables, the method and process of data collection were studied according to descriptive analysis method and findings and comments are obtained. As a result of the study, the view of the cello educators was found out that the use of rhymes and children's songs in order to gain technical skills (bow technique, correct intonation, finger dropping) was appropriate and useful in the cello starting stage and that the material prepared with Turkish children's songs could be used in the initial stage of cello education.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3610
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10257288.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

424
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.