Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3865
Title: Okul öncesi değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum ve değer düzeyleri üzerine etkisi
Other Titles: The effect of preschool values education program on social emotional adjustment and value levels of 5-6 age children
Authors: Asar, Hayriye
Advisors: Buluş, Mustafa
Keywords: Okul öncesi eğitim, değer, değerler eğitimi, sosyal duygusal uyum
Early childhood education, values education, social emotional adaptation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, hazırlanan Okul Öncesi Değerler Eğitimi Programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum ve değer düzeyleri üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada, Okul Öncesi Değerler Eğitimi Programına katılan çocuklarla, bu eğitime katılmayan çocukların sosyal duygusal uyum ve değer düzeyleri arasındaki farkı ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada kontrol gruplu ön test–son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, benzer sosyoekonomik düzeyde olduğu düşünülen Muğla’nın Bayır mahallesinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bayır İlkokuluna devam eden 11 kontrol, 11 deney grubu olmak üzere 22 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme (SYDD- 30) Ölçeği ve Okul Öncesi Değerler Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçme araçlarından elde edinilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Okul Öncesi Değerler Ölçeğinden elde edilen puanlar incelendiğinde, deney ve kontrol grubu çocuklarının dostluk/arkadaşlık ve iş birliği değerlerinin son test puan ortalamalarının deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu; sorumluluk, saygı, dürüstlük ve paylaşım değerlerinde ise bir artış görülmekle birlikte bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme (SYDD-30) ölçeğinden elde edilen puanlar incelendiğinde ise; deney ve kontrol grubu çocuklarının sosyal yetkinlik ve anksiyete-içe dönüklük son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olmadığı; kızgınlık-saldırganlık puan ortalamalarında ise deney grubu lehine anlamlı bir değişim olduğu bulunmuştur. Deney grubu ön test-son test bulguları karşılaştırıldığında, sosyal yetkinlik, kızgınlık-saldırganlık ve anksiyete-içe dönüklük puan ortalamalarının eğitim sonrası lehine anlamlı bir değişim olduğu görülmüştür. Kontrol gurubu ön test-son test araştırma bulgularına göre ise sosyal yetkinlik puan ortalamalarının arttığı, anksiyete-içe dönüklük puan ortalamalarının azaldığı ancak kızgınlık-saldırganlık düzeylerinde anlamlı bir değişim olmadığı bulunmuştur.
The aim of this study is to investigate whether the preschool values education program has an effect on social emotional adaptation levels and value levels of 5-6 years old children. In this study, the control group pre-test post-test quasi-experimental design was used to reveal the difference between the students attending the Preschool Values Education Program and those who did not attend the education. The study group consisted of 22 students, 11 of whom were experimental and 11 of which were assigned to Bayır Primary School in Bayır neighborhood of Muğla, which is considered to have similar socioeconomic status. The data of the study were obtained by using the Social Competence and Behavior Evaluation Scale (SCBE – 30) and Preschool Values Scale. The data were analyzed by using SPSS package. According to the findings of the study; when the scores obtained from the Preschool Values Scale were examined, it was found that post-test mean scores of friendship/companionship and cooperation values of experimental and control group children were statistically significant in favor of experimental group; while there was an increase in the values of responsibility, respect, honesty and sharing, it was found that this difference was not statistically significant. When the mean scores obtained from Social Competence and Behavior Evaluation Scale (SCBE – 30) are examined; there was no statistically significant difference between the mean scores of social competence and anxiety-introversion post-test in the experimental and control group children; however, anger-aggression score was found to be a significant difference. When the pre-test and posttest findings of the experimental group were compared, it was seen that there was a significant difference in favor of social competence, anger-aggression and anxietyintroversion scores after the training. According to the pre-test and post-test findings of the control group, it was found that social competence averages increased, anxiety-introversion average scores decreased but there was no significant change in anger-aggression levels.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3865
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10266118.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

380
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

3,560
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.