Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3867
Title: Artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik eğitim programının okul öncesi öğretmen adaylarının tutum ve görüşlerine etkisi
Other Titles: The effect of the education program based on augmented reality practices on pre-school teacher candidates' attitudes and views
Authors: Soylu, Muammer Suad
Advisors: Tok, Emel
Keywords: Primary education, pre-school education, teacher candidate, augmented reality applications, augmented reality training, mixed method research
Temel eğitim, okul öncesi eğitim, öğretmen adayı, artırılmış gerçeklik uygulamaları, artırılmış gerçeklik eğitimi, karma yöntem araştırması
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma kapsamında, artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarına dayalı eğitim programının; okul öncesi eğitimde teknolojik materyal kullanımına ilişkin öğretmen adayı tutumları, bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algıları ve AG destekli okul öncesi eğitime yönelik görüşleri üzerindeki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Belirlenen amaca yönelik kapsamlı bir inceleme yapılması hedeflenmiş, bu doğrultuda karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Bu nedenle nicel ve nitel yöntemlerden eş zamanlı biçimde yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin Okul Öncesi Öğretmenliği programına kayıtlı 34 4. sınıf öğrencisi oluşturmuş, deney ve kontrol grupları benimsenen desen ölçütleri doğrultusunda meydana getirilmiştir. Araştırmanın nitel verileri; deney grubuna uygulanan “Öğretmen Adayı Görüşlerine İlişkin Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Görüşme Formu” aracılığıyla toplanmış, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiş ve “Araştırmacı Günlüğü” ile desteklenerek yorumlanmıştır. Nicel veriler ise her iki gruba uygulanan “Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilik Algısı Ölçeği” aracılığıyla toplanmış, veri analizleri Mann Whitney U Testi ile Wilcoxon Sıralı İşaretler Testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, uygulanan eğitim programının ardından okul öncesi eğitimde teknolojik materyal kullanımına ilişkin öğretmen adayı tutum ve bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilik algıları; deney grubu öntest ve sontest sonuçlarında, deney ve kontrol grubu sontest sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra AG destekli okul öncesi eğitime yönelik katılımcı yanıtları şu temalar çerçevesinde toplanmıştır; AG’nin eğitimde kullanımına ilişkin görüşler, AG’yi kullanmanın eğitim uygulamalarını ne şekilde etkileyeceğine yönelik görüşler ve AG uygulamalarının okul öncesi eğitime yönelik avantaj ve dezavantajlarına ilişkin görüşler. Öğretmen adayları AG’nin eğitimde kullanımına ilişkin; AG’yi etkinliklere uyarlama, yeni bir AG yazılımını kullanma ve AG’yi MEB’de kullanma gibi unsurlara değinmiş, son görüşmelerde daha olumlu ve detaylı ifadelere ulaşılmıştır. Katılımcıların AG’yi kullanmanın eğitim uygulamalarını ne şekilde etkileyeceğine yönelik görüşleri ve AG uygulamalarının okul öncesi eğitime yönelik avantaj ve dezavantajlarına ilişkin ifadeleri de son görüşmeler lehine pozitif bir artış göstermiş, genel anlamda; çocuğa yönelik, öğretmene yönelik ve eğitim uygulamalarına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı saptanmıştır. Araştırma kapsamında; okul öncesi alan uzmanlarının görüşlerine başvurularak oluşturulacak Türkçe dil desteğine sahip nitelikli yazılımların geliştirilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this study is to determine the effect of the education program based on augmented reality (AR) applications on the attitudes of pre-school teacher candidates towards using technological materials in pre-school education, their perception of information and communication technologies competence and their views on AR-supported pre-school education. To serve this aim, the convergent parallel design, one of the mixed methods, was employed. Thus, the quantitative and qualitative methods were used simultaneously. The participants of the study were 34 senior students studying in the department of early childhood education in a private university in İstanbul. The experimental and control groups were formed according to the criteria of the adopted method. The qualitative data of the study were collected through the interview form of the teacher candidates’ views on augmented reality, were also analyzed with the content analysis method and were finally interpreted with the support of the diary of the researcher. The quantitative data were applied to both groups and the data were collected through “Attitude Scale Devoted to the Usage of Technology in Pre-School Education” and “Perception of Teacher Candidates’ Information and Communication Technologies Competence”. The data were analyzed using the Mann Whitney U Test and the Wilcoxon Signed Rank Test. When the results of the research were examined after the AR applications and the scales given to the teacher candidates, the statistically significant difference was found in the pre- and post-test results of the experimental group and also in the post-test results of both experimental and control groups. In addition, participant responses to AR-supported pre-school education were collected in the framework of the following themes; views on the use of AR in education, views on how the use of AR will affect the educational practices, and views on the advantages and disadvantages of AR applications for pre-school education. Teacher candidates mentioned about ‘implementing AR to education, using a new AR software, and using AR in Ministry of National Education’ in the interviews. More detailed and positive statements have been reached in the post interviews. Participants' views on how the use of AG will affect their educational practices and their statements about the advantages and disadvantages of AR applications for pre-school education showed a positive increase for the benefit of post interviews. In general, it has been determined that the evaluations were made as child-oriented, teacher-oriented and educational practices-oriented. Within the context of the research, suggestions have been made for the development of qualified software with Turkish language support by asking for opinions of pre-school experts.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3867
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

496
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,074
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.