Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3934
Title: Bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyonları ve kaygı düzeyleri üzerinde etkisi
Other Titles: The effect of science fairs on science process skills, motivation and anxiety levels of secondary school students
Authors: Keskin, Durdu
Advisors: Özel, Mesut
Keywords: Fen Eğitimi, Proje Tabanlı Öğrenme, Bilim Fuarları, Bilimsel Süreç Becerileri, Motivasyon, Kaygı Düzeyi
Science Education, Project-Based Learning , Science Fairs, Scientific Process Skills, Motivation, Anxiety Levels
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Fen Bilimleri dersi bilimin gelişmesinde en büyük etkiye sahip olan derstir. Bu durumun anlaşılması ülkelerin eğitim politikalarında fen bilimlerinin gelişmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ağırlık vermesinde etkili olmuştur. Bu sebeple son yıllarda fen bilimlerinin gelişmesine yönelik çalışmaların arttığı ve bu çalışmaların birçoğunun fen bilimleri dersinde kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirilebilmesi için farklı öğrenme yöntemleri üzerine olduğu görülmektedir. Fen Bilimleri dersinde kalıcı ve etkili öğrenmelerin gerçekleştirilebileceği yöntemlerden biri proje tabanlı öğretim yöntemidir. Ülkemizde proje tabanlı öğretime yer verilen etkinliklerden en önemlisi 4006 TÜBİTAK bilim fuarlarıdır. Bu çalışmada TÜBİTAK bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyon düzeyleri ve fene karşı kaygı düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim –öğretim yılında Manisa ili Alaşehir ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 44 deney ve 44 kontrol grubu olmak üzere toplam olan 88 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilimsel süreç becerileri testi, fen dersine karşı motivasyon testi ve fen dersi kaygı düzeyi testi kullanılmıştır. Testler öğrencilere ön test ve fuar sonrasında son test olarak uygulanmıştır. Bu testlerden bilimsel süreç becerileri testinin ilk kısmında öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik bilgiler yer almaktadır. Verilerin analizi SPSS 24 programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki öğrenciler başlangıçtaki demografik özellikleri, bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyon düzeyleri ve kaygı düzeyleri bakımından benzemektedir. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilim fuarı öncesi ve bilim fuarı sonrası bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyon düzeyleri ve kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımlı gruplar testi sonuçları incelenmiştir. Deney grubunun bilimsel süreç becerileri, fen dersine karşı motivasyon düzeyleri ve fen dersi kaygı düzeylerinde bilim fuarı öncesi ve bilim fuarı sonrasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenirken kontrol grubunda anlamlı bir farklılık gözlemlenememiştir. Bu çalışma sonuçları bilim fuarlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişmesini sağladığını, fen dersine karşı motivasyon düzeylerini artırırken fen dersindeki kaygı düzeylerinin düşmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Etkili ve kalıcı bir fen öğretimi için bilim fuarlarının kullanılabileceği sonucunu varılmıştır.
Science education has the biggest effect in the development of science. The understanding of this situation has been effective in countries’ emphasis on studies on development of science in educational policies. For this reason it is observed that studies on the development of science education have increased in recent years and most of these studies are on different methods for achieving permanent learning in science. One of the methods in which the permanent and effective learning can be achieved in the science course is project based teaching method. The most important event in our country that includes project based education is TUBİTAK science fairs. In this study, it was aimed to investigate the effect of TUBİTAK Science fairs on science process skills, level of motivation and anxiety levels of secondary school students. The sample of study consisted of 88 secondary school students (44 students in experiment group and 44 students in control group) studying in a secondary school in Alaşehir district of Manisa Province in the 2017-2018 academic year. In research, scientific process test, motivation test and science level anxiety test were used as data collection tools. The tests were applied to the students as pretest and posttest after exhibition. In the first part of the scientific process skills test, information about the demographic characteristics of students have been collected. The analysis of the data is done using SPSS 24 program. According to the results, the initial demographic characteristics of students in the experirmental and control group are similar in terms of their level of motivation and anxiety levels. In order to determine whether there is a significant difference among scientific process skills, motivation and anxiety levels before science fair and after science fair, the results of the dependent groups test are carried out. It was observed that the scientific process skill’s, the motivation and anxiety level of experimental group towards the Science course are meaningful. However there were no significant differences in the control group. The results of this study show that science fairs enable students to develop their scientific process skills, increase motivation levels against science lesson while decreasing anxiety levels against science lesson. It is concluded that science fairs can be used for an effective and permanent science teaching.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3934
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10262491.pdf2.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

308
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

466
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.