Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3980
Title: Jigsaw I tekniğinin 7. sınıf öğrencilerinin çevresel farkındalıklarına, iletişim becerilerine ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi
Other Titles: The effect of Jigsaw I technique on 7th grade students enviromental awareness, communication skills and motivation towards learning science
Authors: Durkan, Nazmi
Çatalkaya, Fatoş Burcu
Keywords: İşbirlikli Öğrenme, Jigsaw I Tekniği, 5E Modeli, Çevresel Farkındalık, İletişim Becerileri, Motivasyon
Learning, Jigsaw I Technique, 5E Model, Environmental Awareness, Communication Skills, Motivation
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinin Evsel Atıklar, Geri Dönüşüm ve Kimya Endüstrisi konularının öğretiminde uygulanan jigsaw I tekniğinin öğrencilerin çevresel farkındalıklarına, iletişim becerilerine, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkilerinin ve jigsaw I tekniği hakkında öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Atatürk ortaokulunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ilköğretim yedinci sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Araştırma için deney grubu olarak toplam 108 öğrenciden oluşan 7/B, 7/C ve 7/F şubeleri, kontrol grubu olarak toplam 107 öğrenciden oluşan 7/A, 7/D ve 7/E şubeleri seçilmiştir. Araştırmada ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Ders sunumları, deney grubunda jigsaw I tekniğine göre, kontrol grubunda ise fen bilimleri öğretim programının önerdiği 5E öğretim modeline göre yapılmıştır. Araştırma, 2 hafta toplam 8 ders saatlik uygulamada gerçekleştirilmiştir. Fen bilimleri öğretmeni öğretici/uygulayıcı olarak, araştırmacı da katılımcı gözlemci olarak sürece dâhil olmuştur. Araştırmanın verileri dört ölçme aracı ile toplanmıştır. Bunlar; Çevresel Farkındalık Ölçeği (ÇFÖ), İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ), Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ) ve Jigsaw Görüş Ölçeği (JGÖ) dir. Ölçekler literatürden alınmıştır. ÇFÖ, İBDÖ, FOYMÖ ön test-son test olarak her iki gruba uygulanmıştır. Uygulama sonunda deney grubuna JGÖ uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler SPSS 21 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde her iki grubun ön test ve son test verilerine Kolmogrov - Smirnov testi uygulanarak verilerin normal dağılım göstermekte olduğu görülmüştür. Ölçeklerden elde edilen puanların t testi ile analizi yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kendi gruplarının içinde ön test ve son test puanlarının analizi bağımlı gruplar t ile testi yapılırken, gruplar arasında ön test ile ön test ve son test ile son test puanlarının analizi bağımsız gruplar t testi ile yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi. .05 olarak alınmıştır. Her üç ölçekten elde edilen istatistiksel verilerin çözümlenmesi sonucunda deney ve kontrol gruplarının ön test puanları arasında anlamlı bir fark görülmezken, deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında istatiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Araştırmada deney grubunda uygulanan jigsaw I tekniğinin, kontrol grubunda uygulanan 5E öğrenme modeline göre, öğrencilerin çevresel farkındalıklarında, iletişim becerilerinde ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarında daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca deney grubundaki öğrencilere yapılan uygulamaların etkisini tespit etmek için, öğrencilerin jigsaw görüş ölçeğine verdikleri cevaplar incelenmiştir. Öğrencilerin cevaplarının yüzdeleri ve frekansları hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Öğrencilerin görüşlerinin çoğunlukla olumlu yönde olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında jigsaw I öğrenme tekniği ile ilgili ileride yapılabilecek bilimsel araştırmalara dair Fen Bilimleri dersinin başka konularında, daha uzun süreyle ve diğer sınıflarda da yapılabileceği önerilerinde bulunulmuştur. Bu bağlamda araştırmanın yapılacak olan yeni çalışmalara rehberlik edeceği düşünülmektedir.
The aim of this study is to search the effects of Jigsaw I technique on 7th grade students’ environmental awareness, communication skills and motivation on learning science in terms of teaching household waste, recycling, chemical industry subjects and the students' opinions about jigsaw I technique. This research was done with 7th grade students who studied in Atatürk Secondary School in the second term of 2017-2018 academic year in Viranşehir district, Şanlıurfa province. As experiment group, 108 students from 7/B, 7/C and 7/F classes were chosen and as control group 107 students from 7/A, 7/D and 7/E classes were chosen. Lesson presentations were done according to 5E teaching model for control group and jigsaw technique I for experiment group. The research is realised at 8 lessons in for two weeks. Science teacher as instructive practitioner and the researcher as participant observer got involved in process. Research data was collected by four evaluation instruments. These are Enviromental Awareness Scale (EAS), Communication Skills Evaluation Scale (CSES), Motivation Scale of Science Learning (MSSL) and Jigsaw View Scale (JVS). EAS, CSES, MSSL and JVS were taken from literature. EAS, CSES, MSSL were practised as pre test, post test to both of groups At the end of application, JVS was practised to experiment group. Quantitative data was analyzed by using SPSS 21 program. In data analysis, Kolmogrov – Smirnov test was used according to pre - test, post test data and by testing normality of dispersion parameter it was admitted that the test had normal dispersion. Data acquired by scales were analyzed with t test. Dependent groups t test was done to determine if there is a significant difference between the pre - test post - test points of experiment and control groups in their own groups; pre test - pre test and post test - post test points between groups were done with independent groups t test. For comparisons, significance level was taken as 05. As a result of analysis of statistical data obtained from each three scales; while a significant difference isn’t seen between experiment and control groups' pre test scores, a difference is seen between post test scores of experiment and control groups statistically and the difference argues for experiment group. ln research, it is found that Jigsaw I technique done in experiment group is more efficient than 5E learning model done in control group in students' environmental awareness, communication skills and motivation of learning science. Moreover, answers to jigsaw view scale were examined in order to determine if there is an effect of practises on experiment group students who were thought by jigsaw I technique in teaching science. Percentages of student answers' and frequencies are tabulated. It is seen that the views of students are mostly positive. According to results, it is suggested that scientific researchers can be done with jigsaw I learning technique for different Science subjects with more time and other class levels. In this regard, it is thought that the research will guide new studies in the future.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3980
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10262912.pdf.pdf8.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.