Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/42229
Title: Son dönem böbrek yetersizliğinin mobilite ve denge üzerine etkisinin incelenmesi: Kontrollü Bir çalışma
Other Titles: Investigation of the effect of end stage renal failure on mobility and balance: A controlled study
Authors: Yağcı, Nesrin
Ağırcan, Duygu
Keywords: Genel ve Dahili Tıp;Pediatri
Abstract: AMAÇ: Bu çalışma, hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda, son dönem böbrek yetersizliğinin (SDBY) mobilite ve denge üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma, son dönem böbrek yetersizliği olan ve hemodiyaliz merkezinde haftada üç gün rutin hemodiyaliz tedavisi gören 80 hasta ile herhangi bir kronik hastalığı olmayan 80 sağlıklı, gönüllüden oluşmuştur. Değerlendirmede demografi k bilgiler alındıktan sonra, dinamik ve statik denge ve yürüme yeteneği Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi (TDYD) kullanılmıştır. Mobilite için 6 m. Yürüme Testi ve yürüyüş ahengi (kadans) değerlendirmeleri yapılmıştır. Oturma dengesi için Modifi ye Fonksiyonel Uzanma Testi (MFUT) kullanılmıştır. Hemodiyalize girdiği yıldan itibaren düşme sayısında artış olup olmadığı ve 6 ay içindeki düşme sıklığı da kaydedilmiştir. BULGULAR: SDBY olan hastaların 35'i erkek, 45 kadındı. (Kontrol grubunda 29 erkek, 51 kadın). Yaş ortalamaları 40,02±8,93 yıldı. Hemodiyalize girme süreleri ortalama 31,45±19,32 aydı. Her iki grupta da gövde dengelerinin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur (p>0,05). SDBY olan hastaların yürüme hızı ve kadanslarının önemli düzeyde düştüğü bulunmuştur(p<0,0001). SDBY olan hastaların %15'inde düşme riskinin arttığı tespit edilmiştir. Tinetti total sonuçlarının kontrol grubuna göre daha düşük olduğu bulunmuştur (p<0,0001). SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda gövde dengelerinin bozulmadığını ancak son dönem böbrek yetersizliğinin, hastaların mobilitesini olumsuz yönde etkileyerek düşme risklerinin artmasına yol açtığını göstermiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/42229
ISSN: 1300-7718
Appears in Collections:Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document (11).pdf202.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

4
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.