Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/45450
Title: Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim kurumlarında örgüt kültürüne ilişkin beklenti ve algılarının incelenmesi
Authors: Güngör, Kamile
Kanmaz, Ahmet
Keywords: Örgüt kültürü
öğretmen
algı
beklenti
kültür
Issue Date: 2022
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Okulöncesi öğretmenlerinin okul kültürüne ilişkin algı beklenti düzeyleri ile bunun farklı değişkenlerle ilişkisi bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde nicel bir çalışmadır. Araştırma 2021–2022 eğitim yılında Denizli ili Merkezefendi ilçesinde resmi okullarda görev yapan okulöncesi öğretmenlerinden kolay ulaşılabilen örnekleme yöntemiyle seçilen ölçek sorularının tamamına cevap veren 214 öğretmenden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Ölçek demografik sorular ve örgüt kültürü ölçeği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Toplanan verilerin güvenirlik düzeylerinin yüksek olduğu ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgüt kültürüne yönelik algılarında en yüksek ortalamanın “İşlerin zamanında ve kurallara göre yapılmasına önem verilir.” Maddesinde ve “Genellikle” düzeyinde iken en düşük ortalamanın ise “Bazen” düzeyiyle “Yönetim, asıl işlerden çok ayrıntılarla uğraşır.” Maddesinde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin örgüt kültürü ve alt boyutlarına yönelik algılarında en yüksek katılımlarının destek boyutunda olduğu ve bunu başarı ve rol boyutları izlerken en düşük katılımlarının ise güç boyutunda olduğu saptanmıştır. Genel ortalama “Genellikle” seviyesinde olup örgüt kültürlerine ilişkin öğreten algı ve beklentilerinin yüksek ve olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin yaş, medeni durum, okuldaki hizmet süresi, mezun olunan fakülte türü ve meslekteki hizmet sürelerine göre farklılık göstermediği görülürken cinsiyete göre güç boyutunda erkekler lehine yüksek çıkmış ve erkeklerin okul kültürü güç boyutunda kadınlardan farklı düşündükleri ve daha olumlu yaklaştıkları daha yüksek ortalamalara sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/45450
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamile GÜNGÖR Projem 28052022.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.