Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/523
Title: Fen bilimleri öğretmen adaylarının mezun olmadan önceki ve mezun olduktan sonraki bilimin doğası ile ilgili görüşlerinin incelenmesi.
Other Titles: Investigation of the views of candidate science teachers in terms of nature of science before and after they graduated
Authors: Ünlü, Zeynep Betül
Advisors: Bilge Can
Keywords: Bilimin doğası, fen bilimleri öğretmen görüşleri, ilköğretim yedinci sınıf öğrenci görüşleri, fen eğitimi.
Nature of Science, Views of Science Teachers, Views of 7th Class Students, Education of Science.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalı?manın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının mezun olmadan önce ve mezun olduktan sonraki bilimin doğasına yönelik anlayı?larındaki deği?im ve mezun olan öğretmenlerdeki bu deği?imin öğrencilerine yansımaları incelenmektedir. Bu amaçla, fen bilimleri öğretmen adaylarının “Bilimin Doğası” dersini almadan önce ve sonraki anlayı?ları incelenmi? ve sonrasında fen bilimleri öğretmenlerinin ilk atandıkları kurumlarda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim yılı ba?ı ve sonunda bilimin doğasına yönelik görü?lerine bakılmı?tır. Nitel ve nicel ara?tırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı ke?fedici sıralı karma yöntem deseni ile yürütülen ara?tırmanın çalı?ma grubu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ?lköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmü? 2012-2013 yılında mezun olan dört öğretmen ve bu öğretmenlerin atandıkları Manisa, Giresun, Niğde ve ?stanbul illerinde bulunan devlet okullarında öğrenim görüp yedinci sınıf olan 40 öğrenciden olu?maktadır.Ara?tırmanın verileri, Abd-El Khalick (2001) ve Lederman, Abd-El- Khalick, Bell, Schwartz (2002) tarafından geli?tirilen “Bilimin Doğası Üzerine Görü?ler Anketi” (VNOS-C) ve Lederman ve Khishfe (2002) tarafından geli?tirilen “Bilimin Doğası Üzerine Görü?ler Anketi” (VNOS-D) aracılığıyla toplanmı?tır. Ara?tırmanın alt problemlerin çözümlenmesinde öğretmen ve öğrencilerin bilimin doğası anlayı?larındaki nitel veriler, MAXQDA ve öğrencilerin süreç içindeki nicel veriler McNemar-Bowker testi ile değerlendirilmi?tir. vii Ara?tırmanın sonuçlarına bakıldığında, öğretmenlerle yapılan ön ve son görü?meler incelendiğinde üniversitede verilen bilimin doğası dersi öncesinde ve sonrasında öğretmenlerin bilimin doğasının özelliklerine ili?kin anlayı?larında deği?im gözlenmemi?tir. Öğretmenlerin mezun olup ilk atandıkları kurumlarda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencilerinde ise bir yıl eğitim-öğretim süresince deği?im gözlenmediği görülmü?tür. Buna rağmen; bilimin deği?ebilirliği, bilimin öznel doğası ve bilim insanlarının hayal gücü ve yaratıcılıklarını hangi a?amalarda kullandıklarına yönelik bilimin doğası özelliklerinde az sayıda öğrencide nitel deği?im gözlenmi?tir. Ayrıca öğrencilerin McNemar Bowker testi sonuçlarına göre ara?tırmanın alt boyutundaki sorulara verilen cevaplar istatistiksel olarak anlamlı değildir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/523
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeynep Betül Ünlü.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 6, 2024

Download(s)

54
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.