Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/568
Title: Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite ile okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the Relation Between Preschool Educational Institution Quality on the Developmental Levels of Preschool Children.
Authors: Canbeldek, Merve
Advisors: Nesrin Işıkoğlu Erdoğan
Keywords: Erken Çocukluk Eğitimi
Çocuk Bakım Kalitesi
Yapısal Kalite
İşlevsel Kalite
Çocuk Gelişimsel Sonuçları
Early Childhood Education
Child Care Quality
Structural Quality
Process Quality
Child Development Outcomes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: The purpose of this study is to examine the relationships between preschools? qualities and language-cognitive, fine motor, gross motor, self-care-social developmental levels and social behaviors of children at 5-6 years who attend pre-school education institutions. The sample of the study was 55 randomized classrooms under Denizli Provincial Directorate for National Education. 20 of them were public classrooms kindergartens and 35 of them were from nursery public classrooms under elementary education. In total 846 children participated in this research. Data were collected with valid and reliable tools. Developmental levels of the children who participated in the study were measured by "Ankara Developmental Screening Inventory (ADSI)", their social behavior levels were measured by "Preschool Social Behavior Scale-Teacher Form" and classrooms? qualifies were measured by "Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS)". Also, “The Preschool Educational Institution Structural Quality Information Form” developed by the researcher that consisted of open ended questions was used. In the data analysis, Spearman's Correlation technique which is a non-parametric technique was utilized. Findings of the research showed that preschool classrooms had appropriate level of structural quality (teacher child ratio, teacher education level, classroom size) but that their process quality levels were “little sufficient”. Also, an important finding in the study was that there was a positive relationship between preschools? quality levels and childrens? developmental outcomes.
Bu araştırmanın amacı; okul öncesi eğitim kurumlarının kaliteleri ile okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş- altı yaş okul öncesi dönem çocuklarının dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, özbakım-sosyal gelişim düzeyleri ve sosyal davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmanın örneklemini Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim veren resmi 20 bağımsız anaokulu 35 ilkokul-ortaokul bünyesine bağlı anasınıfı olmak üzere rastgele seçilen toplam 55 sınıf ve bu sınıflarda eğitim gören 846 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, geçerlilik ve güvenirlikleri sağlanmış standart araçlar kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılan çocukların gelişim düzeyleri "Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)", sosyal davranış düzeyleri "Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği Öğretmen Formu (OÖSDÖÖF)" aracılığıyla ve sınıfların kaliteleri "Erken Çocukluk Eğitim Ortamları Ölçme Aracı (ECERS) aracılığı ile toplanmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan "Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yapısal Kalitesi İçin Bilgi Formu" veri toplama amacıyla kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde non-parametrik teknik olan Spearman's Korelasyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, okul öncesi eğitim kurumlarının yapısal kalite düzeyinin (çocuk sayısı, öğretmen eğitim düzeyi, sınıf büyüklüğü) standartlara uygun fakat işlevsel kalite düzeylerinin "az yeterli" olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen önemli bulgu, okul öncesi eğitim kurumlarının kalite düzeyleri ile çocukların gelişimsel sonuçları arasında olumlu yönde ilişki olduğudur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/568
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve Canbeldek.pdf6.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

294
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

354
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.