Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/602
Title: Sanatsal Yaratma Sürecinde Estetik Kaygının İşlevi
Other Titles: Function of Aesthetic Concern in the Artistic Creation Process
Authors: Avcı, Safi
Gökçe, Sedat
Keywords: Sanat
Sanatsal Yaratma
Estetik
Estetik Kaygı
Kiç
Art
Artistic Creation
Aesthetics
Aesthetic Concern
Kitsch
Issue Date: Aug-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: In this study examining the function of aesthetic concern in the artistic creation process, the artistic creation process was examined by considering aesthetic dimensions of creativity, art, artist and the work of art. The first chapter gave information related to the historical process of art and aesthetics, and also explained the subject, problem, purpose, significance, method, premises and limitations of the study. The second chapter mentioned the definitions and opinions on aesthetics and beauty concerning the conceptual framework of the thesis from a historical point of view. In addition, the concept of “kitsch”, which emerged as a consequence of the productions having no aesthetic and conceptual examination, was examined as well. Next, the concept of concern was explained by being associated with aesthetics and art. Along with this, art, creativity, and artistic creation process was discussed within the context of modern art. The third chapter explained the method of the study. This is a qualitative case study based on an interwoven single condition design. The data of the study were obtained through interview technique, and were analyzed under control of an expert after having been converted into codes and themes through content analysis method. Then, these themes and codes were converted into tables in line with the subproblems and were tried to be analyzed. The fourth and the fifth chapter, being the last, provided the analysis of the findings obtained from 12 interviewers in 4 groups created through an intentional selection from the study group in Denizli province, and then the results of these analyses were discussed within the context of the problem statement and subproblems. Therefore, a total of 23 suggestions were given in the fifth chapter. Moreover, this study revealed that aesthetic examination and concern made without losing essence, sincerity, flow, intensity, emotion, and instance of the creation process had a positive effect for the artistic creations. Lastly, it has been expressed in the study that aesthetic concern refers to not only aesthetics, but also an artistic creation process transformed together with its concept. Concept and theme's finding a more effective form is only possible through aesthetic examination.
Sanatsal yaratma sürecinde estetik kaygının işlevini araştırdığımız çalışmamızda, sanatsal yaratma süreci, yaratıcılık, sanat, sanatçı ve sanat eseri estetik boyutlarıyla incelenmiştir. Birinci bölümde, sanat ve estetiğin tarihsel süreciyle ilgili bilgi verilmiş, sonra çalışmanın konusu, problemi, amacı, önemi, yöntemi, sayıltıları ve sınırlılıkları açıklanmıştır. İkinci bölümde, tezin kavramsal çerçevesiyle ilgili estetik ve güzele yönelik tanımlar ve görüşler tarihsel bir pencereden verilmiştir. Ayrıca estetik ve kavramsal sorgulama olmadan yapılan üretimler sonucu ortaya çıkan ''kiç'' kavramı da sorgulanmıştır. Daha sonra kaygı kavramı estetik ve sanatla ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Bununla birlikte sanat, yaratıcılık ve sanatsal yaratma süreci çağdaş sanat bağlamıyla tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. Bu çalışma iç içe geçmiş tek durum desenine dayalı, nitel türde yapılmış durum çalışmasıdır. Araştırma verileri görüşme tekniğiyle elde edilerek içerik analizi yöntemiyle kod ve temalara dönüştürülüp uzman kontrolünde analiz edilmiştir. Daha sonra bu tema ve kodlar alt problemler doğrultusunda tablolara dönüştürülerek çözümlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü ve son bölüm olan beşinci bölümde, öncelikle Denizli ili çalışma grubu üzerinden amaçlı seçki yapılarak oluşturulan 4 gruptaki 12 görüşmeciden elde edilen bulguların analizleri verilmiş, sonra da bu analizler neticesinde çıkan sonuçlar, problem cümlesi ve alt problemler bağlamında tartışılarak beşinci bölümde toplam 23 öneri olarak sunulmuştur. Ayrıca, yaratma sürecinin özünü, samimiyetini, akışını, yoğunluğunu, duygusunu, anlığını kaybetmeden yapılan estetik sorgulama ve kaygılanmanın sanatsal yaratılar için olumlu bir etkisinin olduğu da bu çalışma ile ortaya konulmuştur. Son olarak bu çalışmayla ifade edilmiştir ki; estetik kaygı salt estetiği değil kavramıyla birlikte dönüşen bir sanatsal yaratma sürecini işaret eder. Kavram ve temanın daha etkili biçim bulması estetik sorgulama ile mümkündür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/602
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sedat gökçe.pdf8.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 29, 2023

Download(s)

764
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.