Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/610
Title: YAŞLILARIN KULLANIMINA YÖNELİK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Other Titles: RESEARCH ABOUT TEXTILE PRODUCT FOR ELDERLY PEOPLE
Authors: Gören, İmren
Advisors: Sema PALAMUTÇU
Keywords: Yaşlı tekstilleri, fonksiyonel tekstiller, akıllı tekstiller.
Textiles for elderly people, functional textiles, smart textiles.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Ya?lanma, fiziksel ve ruhsal yönden gerilemeye neden olan bireysel doğal bir süreçtir. Dünya’da ve ülkemizde teknolojik geli?melerin ya?am ko?ullarına olumlu katkıları, sağlık hizmetlerindeki nitelikli geli?meler, ya?lı nüfusunun genel oranını her geçen gün arttırmaktadır. Tekstiller ve giyim, insan ya?amında önemli bir fizyolojik ihtiyaçtır. Giyinme ihtiyacı, her dönemde önemli bir yere sahip olmasına rağmen ya?lılık döneminde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir özellik ta?ımaktadır. Ya?la birlikte insan vücudundaki fiziksel deği?imlere bağlı olarak ya?lı bireylerin giysi tercihleri de bir deği?im göstermekte ve bu döneme ait giyinme konusunda özel ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Yeni nesil fonksiyonel ve akıllı tekstiller ya?lılığın neden olduğu hareket zorluklarının giderilmesine, hayatın kolayla?masına, sağlık ile ilgili ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olacak yapı ve çe?itlilikte olabilmektedir. Bu tez çalı?masında ya?lı nüfusun kullanımına uygun fonksiyonel ve akıllı tekstil ürünleri hakkında toplumun bilinç düzeyi ara?tırılmı?tır. Ya?lı nüfusun fonksiyonel ve akıllı tekstiller hakkında bilgilendirilmesi, fonksiyonel ve akıllı tekstillere olan talep hakkında fikir edinilmesi ve aynı zamanda geli?tirilen ürünlerin üretiminde, öncelikli olabilecek ürünler hakkında üreticilere fikir vermek amacıyla bir anket çalı?ması yapılmı?tır.Anket çalı?ması ileri ya? gruplarını kapsaması amacıyla Muğla Öğretmenler Evi’nde, genç nüfusu kapsaması amacıyla ise Pamukkale Üniversitesi’nde toplam 212 katılımcı ile yüz yüze görü?me yöntemi ile yürütülmü?tür. Hazırlanan anketler cinsiyet, ya? grupları, eğitim durumları farklı olan bireylere uygulanmı?tır. Bu uygulama sonucunda elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmi?tir. ?statistiksel değerlendirmede gruplar arasında farklılık olup olmadığı, bağımsız deği?kenlerin her birisinin deği?imi ve birbiri ile interaksiyonları analiz edilmi?tir. Cinsiyet farklılığının ki?ilerin tercihlerinde etkili olduğu, kadınların erkeklere nazaran fonksiyonel ürünlere daha ilgili oldukları görülmü?tür. Ayrıca ki?ilerin tercihlerinde konfor özelliklerinin moda ve fonksiyonel özelliklerden daha önce geldiği anla?ılmı?tır. Aging is an inevitable stage of lifetime resulting physical and emotional deterioration. Rate of aging population in the world and also in our country has been constantly rising with the contribution of technological improvements about the human life quality and improving medical services. Textile and clothing products are basic physiological needs of human kind. Sufficient and appropriate clothing is especially important at the elderly ages, as it is at other ages of human life time. Depending on the unavoidable physical changes of aging human body, clothing preferences and needs of aging people start to become different then needs of other textile and clothing consumer groups. New generation functional and smart textile- clothing products bring new offers to improve life quality of elderly people with such wide range products of mobility support clothing, medical and hygiene products, and monitoring devices. This survey study is aimed to search the awareness level of society about the functional and smart textile products for elderly population. Study also involves with the aims of giving information to the participants about functional and smart textile product groups and giving general ideas to the textile producers about the preferred and promising product groups. Survey was carried out using face to face method with total of 212 participants. Elder and middle age group of participants were some of the regular visitors of the retired teacher meeting house in Muğla-Turkey. Younger group of participants were a group of students in Pamukkale University. Survey participants were grouped according to their gender, education level and age groups, which were dependent variables. Gathered data were then statistically analyzed to control variance differences between participant groups, each individual independent variables, and interactions of independent variables. It had been found that gender difference had significant influence on preference level of functional textile products, where women had higher interest than men about functional textiles. It was also found that comfort properties were primarily preferred properties comparing to the fashion and functionality properties on textile products.
URI: https://hdl.handle.net/11499/610
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
on bilgi.pdf277.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
ozet denemesı IG.pdf260.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
tez metnı - 17 agustos IG.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

208
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.