Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/656
Title: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim materyallerini kullanımına ilişkin tutumları (Çanakkale İli Örneği)
Other Titles: Social studies teachers’ attitudes on the use of instructional materials assisted with the information and communication technologies (The Case of Canakkale Province)
Authors: Güleli, Ramazan
Advisors: Mithat Aydın
Keywords: Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bit Destekli Materyal
Öğretim Teknolojileri
Social Studies Teachers
Information and Communication Technologies
Ictaided Material
Educational Technologies
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this study, the Social Studies teachers who work in secondary schools attached to the National Ministry of Education, attitudes towards the use of information and communication technologies and the status of the usage of these matterials has been examined.The present study is prepared with scanning method in quantitative research methods. Target population of the study is comprised of 136 Social Studies teacher in Ministry of National Education in Çanakkale, Turkey. All the universe wae reached and 93 Social Studies teachers participated in this study. Developed by the researcher to obtain data for the study and conducted reliability and validity study of Information and Communication Technologies Usage Based Instructional Materials Scale(ICTUBIM) was used.It is found that the Cronbach’s Alpha coefficient of scale, which is implemented to 271 Social Studies teachers, 0.87. It is considered content validity and construct validity for validation. For the content validity of the scale expert opinion was obtained and for the structural validity factor analysis was made and accordingly to this analysis some matters were removed. Additionally, exploratory factor analysis is implemented in order to decide how many titles is required for scale matters and to determine the relationship among the titles. It is investigated that the scale which is developed after the implementation of exploratory factor analysis onsist of 7 titles with 27 articles. The collected data is analysed in a software package SPSS 22.00. The following conclusions have been made after the analysis; In the Usage Scale of Instructional Materials Assisted with The Information and Communication Technologies had been found that, in participants having a home Internet connection had significant differences in their favor according to the average position in the scale. It was not found a significant difference regarding gender, professional seniority, having a personal computer, having a course previously, having a smart phone, being a member in educational institutions, the computer and information technology equipment of schools, use of Facebook, news websites, forums and official websites. It was also found a substantive difference regarding sub factors of “Attitudes towards Information and CommunicationTechnologies Aided Teaching” and “Attitudes towards Morpa Campus” for applicants who have internet connections in their house. The study is concluded with the following recommendations; Courses should be opened regarding the use of smart phones in educational activities. It should also be given more care on courses for integration of information and communication technologies to education. Moreover, seminars should be given on EBA, Vitamin Education and Morpa Campus for teachers. And lastly more research should be conducted on the use of Web 2.0 tools in Social Sudies and the access of national and international databases should be provided to Social Studies teachers.
Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapmakta olan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim materyallerini kullanım durumları ile bu materyallere yönelik tutumları incelenmek istenmiştir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemiyle desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 136 Sosyal Bilgiler Öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada bütün evrene ulaşılmış ve toplamda 93 Sosyal Bilgiler öğretmeni araştırmaya katılmıştır. Çalışmanın verilerini elde etmek için araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Öğretim Materyali Kullanım Ölçeği (BİTDMKÖ) kullanılmıştır. 271 Sosyal Bilgiler Öğretmenine uygulanan ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ,87 olarak bulunmuştur. Geçerlilik için kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliklerine bakılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliliği için de faktör analizi yapılmış ve bazı maddeler çıkarılmıştır. Ölçek maddelerinin kaç farklı faktör altında toplanacağı ve bu faktörler arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda geliştirilen ölçeğin yedi başlık altında toplam 27 maddeden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.00 programı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Bilgi ve İletişim Teknolojileri destekli öğretim materyali kullanım ölçeğinde ortalama tutuma göre evlerinde internet bağlantısına sahip olan katılımcılar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Cinsiyete, mesleki kıdeme, eğitim durumuna, kişisel bilgisayara sahip olma, bilgisayar kursu alma, akıllı telefona sahip olma, eğitim ağlarına üye olma, okulun bilgisayar ve iletişim teknolojisi donanımına sahip olma ve Facebook, haber siteleri, forumlar ve resmi siteleri kullanma düzeylerine göre anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Öğretime Yönelik Tutumlar” ve “Morpa Kampüs’e Yönelik Tutumlar” alt faktörleriyle ilgili olarak evinde internet bağlantısına sahip olanlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Çalışma, şu öneriler ile sona erdirilmiştir. Akıllı telefonların eğitim – öğretim faaliyetlerinde kullanımı konusunda ve hizmet içi kurslar verilmelidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretime entegrasyonu konusunda hizmet içi kurslara ağırlık verilmelidir. EBA, Vitamin Eğitim, Morpa Kampüs gibi öğretim amaçlı web siteleri ile ilgili öğretmenlere seminerler verilmelidir. Web 2.0 araçlarının Sosyal Bilgiler eğitiminde kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ulusal ve uluslararası akademik veritabanlarına erişimi sağlanmalıdır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/656
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramazan Güleli.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on May 6, 2024

Download(s)

78
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.