Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/730
Title: İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenci günlüklerinin kullanımının öğrencilerin üst bilişsel beceri gelişimine ve başarılarına etkisi
Other Titles: The Effects of keeping the student diaries for electricity ünit in 7th grade science and technology course on the students' metacognitive development and academic achievement
Authors: İsmail Uysal
Demirci, Emin
Keywords: Üst biliş
Üst Bilişsel Beceri
Öğrenci Günlüğü
Metacognition
Metacognitive Skills
Student Diaries
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The purpose of this study is to investigate the effects of keeping the student diaries for electricity unit in 7th grade science and technology course on the students' metacognitive development and academic achievement. For this purpose, Pre-test-Post-test Control Group Designs was used as the research model. Research is carried out with 46 students studying in 7/D and 7/E in Denizli, Acıpayam, Atatürk Secondary School in 2014-2015 Education Year. The control group students in Science and Technology Program in line with the course is finished. In addition, the experimental group of students after each course of science and technology have been asked to keep a diary. The data was collected by „Science And Technology Achievement Test? developed by Peker, Tas, Apaydın ve Akman (2014) and „Metacognition Scale? developed by Yıldız, Akpınar, Tatar ve Ergin (2009). The data was analyzed by using the methods of Mann-Whitney U test and Wilcoxon Test. According to the results of the study, before the study there was no significiant difference between experimental and control groups in terms of metacognitive skills. At the end of study there was significant difference in significance level 0.05. The metacognitive skills of the experimental group was higher then the control group. The reason is keeping the student diaries in the experimental group. On the other hand, according to the results of the study, before the study there was no significiant difference between experimental and control groups in terms of academic achievement. At the end of study there was significant difference in significance level 0.05. The academic achievement of the experimental group was higher then the control group. The reason is keeping the student diaries in the experimental group.
Bu çalışmanın amacı üst bilişi geliştirici etkinliklerden biri olarak kabul edilen öğrenci günlüklerinin Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf „Yaşamımızdaki Elektrik? ünitesi işlenirken kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve üst bilişsel gelişimleri üzerine etkisini araştırmaktır. Gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılan araştırmanın örneklemini Acıpayam Atatürk Orta Okulu?nda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 7-D ve 7-E sınıfında öğrenim gören 46 öğrenciden oluşturmuştur. Kontrol grubu öğrencilerine Fen ve Teknoloji Programı doğrultusunda ders işlenmiştir. Deney grubu öğrencilerine ise buna ek olarak her iki dersten sonra öğrenci günlüğü tutmaları istenmiştir. Araştırmanın verileri Aymen Peker, Taş, Apaydın ve Akman (2014) tarafından geliştirilen „Fen ve Teknoloji Başarı Testi? ile Yıldız, Akpınar, Tatar ve Ergin (2009) tarafından geliştirilen „Üst Biliş Ölçeği? aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için Mann Whitney U Testi ve bağımlı gruplar için Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında araştırma öncesinde üst bilişsel beceri seviyesi bakımından deney ve kontrol grubu öğrencilerinin aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışma sonunda ise öğrenci günlüklerinin kullanıldığı deney grubu öğrencileri ile Fen ve Teknoloji öğretim programının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin deneysel işlem sonrası üst bilişsel beceri seviyeleri arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin üst bilisel beceri seviyesinin kontrol grubu öğrencilerinden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üst bilişsel beceri açısından bu farkın bulunması, deney grubunda öğrenci günlüklerinin kullanılmasının, kontrol grubuna göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Diğer bir taraftan araştırma öncesinde akademik başarı açısından deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışma sonrasında ise öğrenci günlüklerinin kullanıldığı deney grubu öğrencileri ile Fen ve Teknoloji öğretim programının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin deneysel işlem sonrası akademik başarı seviyeleri arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin akademik başarısının kontrol grubu öğrencilerinden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarı açısından bu farkın bulunması, deney grubunda öğrenci günlüklerinin kullanılmasının, kontrol grubuna göre daha etkili olduğunu göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/730
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emin Demirci.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

34
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.