Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/791
Title: Ortaokullarda çalışan branş öğretmenlerinde stres yaratan yönetici davranışları
Other Titles: Stressful manager behavior of secondary school teachers in sectoremployees
Authors: Demirci, Mehmet Ali
Türkay Nuri Tok
Keywords: Ortaokul
Öğretmen Tepkileri
Stres
Yönetici Davranışlar
Middleschool
Teacherresponses
Stress
Manager Behavior
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This research has investigated the behavior of managers working in stressful teacher in these condarybranch. Research revealing the behavior submit proposals for the solution of the point, the direct or saffected by stressful situations, and seek stocontribute so that the education system can be made more effective and efficient. Research "screening model" is made. 2013-2014 academicyear, thesurvey of 302 public secondary school teachers who work in branches in Denizli Merkezefendi district has been applied. The investigation of administrative behavior creates stress on teachers working in secondary schools were used SPSS 21.0 software package. Frequency to analyzethe data, percentage, mean, standard deviation, teachers, sex, age, branch of according to seniority to test whe ther the differences between manager behaviors stressful Kolmogorov-Smirnov, Whitney U test and Kruskal-Wallis H-Test analysis methods were used. School administrators in all descriptive statistics were examined for the scale when the scales hows the total average level of behavior creates stress in teachers (x = 3.19) seems to put stress on the results of them id-level manager behavior with teachers. In addition to searching for the right of school administrators teachers are concluded not e have sensitive about protecting their rights. To suffer the stress of teachers; Administrators equal, fair, in sightful, must demon strate the behaviors that support and recognition.
Bu araştırmada, resmi ortaokullarda görev yapan branş öğretmenlerinde stres yaratan yönetici davranışları araştırılmıştır. Araştırma, stres yaratan yönetici davranışlarından etkilenme durumlarını ortaya çıkararak, çözümü noktasında öneriler sunmayı, böylece eğitim sisteminin daha etkili ve verimli hale getirilebilmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır.Araştırma “tarama modeli” ile yapılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Denizli ili Merkezefendi ilçesindeki kamu ortaokullarında görev yapan 302 branş öğretmenine anket uygulanmıştır. Ortaokullarda çalışan öğretmenler üzerinde stres yaratan yönetici davranışlarının araştırılmasında SPSS21.0 paket programından yararlanılmıştır. Verilerinçözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, öğretmenlerin cinsiyetine, yaşına, branşına, mesleki kıdemine göre stres yaratan yönetici davranışları arasında farklılık olup olmadığının sınanması için Kolmogorov-Smırnov, Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H-Testi analiz yöntemleri kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin öğretmenlerde stres oluşturan davranışların toplam düzeyini gösteren ölçeğe ilişkin betimsel istatistikler incelendiğinde ölçeğin tamamında ortalama (x=3,19) sonucu ile yönetici davranışlarının öğretmenler üzerinde orta düzeyde stres yarattığı görülmektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin hakkını aramayan öğretmenlerin, haklarını koruma konusunda hassas davranmadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Öğretmenlerin stres yaşamamaları için; yöneticilerin eşit, adil, anlayışlı, destek veren ve takdir eden davranışlar sergilemeleri gerekmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/791
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Ali Demirci.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

30
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.