Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/825
Title: Tarihsel bağlamlarla desteklenen matematik öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısına, özyeterlik algısına ve matematiğe ilişkin inançlarına etkisi
Other Titles: Effects of mathematical teaching supported by historical contexts on the mathematics success, self-efficacy perceptions and beliefs about mathematics of 5th grade students
Authors: Şükran Tok
Görür, Düriye Aysen
Keywords: Matematik Tarihi
Matematik Öğretimi
Matematik Başarısı
Matematiğe İlişkin Öz-Yeterlik Algısı
Matematiğe İlişkin İnanç
History of Mathematics
Mathematics Teaching
Mathematics Self-Efficacy
Beliefs About Mathematics
Mathematics Achievement
Issue Date: Feb-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The purpose of this study is to investigate the effects of mathematics teaching with mathematics history on fifth grade students’ beliefs about mathematics. For this purpose, it is examined whether there are differences between fifth grade students’ test score and their mathematics success, self-efficacy perceptions and beliefs about mathematics. In this study equivalent design of one group pretest-posttest quasi experimental design was used. One of the groups in this research is experimental group and the other one is control group. This research was conducted in 2013-2014 educational year spring term in a secondary school in Pamukkale, Denizli with 44 fifth grade students. In the experimental group, mathematics teaching with mathematics history and in the control group mathematics teaching in accordance with mathematics curriculum was realised. As data collection tools, mathematics success test developed by the researcher, mathematics self-efficacy scale developed by Umay (2001), beliefs about mathematics scale developed by Çayır, Yıldırım (2003) were used in the study. Data were analysed via SPSS 16.00 packet program for statistical analysis, independent samples t tests and paired samples t test were used. As a result, there were significant differences between pre and post mathematics success test results, mathematics self efficacy and mathematics beliefs about mathematics scale average scores in experimental group in which mathematics teaching with mathematics history. However, there were no significant differences between pre and post mathematics success test results, mathematics self efficacy and mathematics beliefs about mathematics scale average scores in control group in which mathematics teaching in accordance with mathematics curriculum. Additionally, there were significant differences in mathematics success test and beliefs about mathematics scale post test scores between experimental and control group. However, there were no significant differences in mathematics self efficacy post test scores between experimental and control groups.
Bu araştırmanın amacı, tarihsel bağlamlarla desteklenen matematik öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısına, özyeterlik algısına ve matematiğe ilişkin inançlarına etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, tarihsel bağlamlarla desteklenen matematik öğretimi ile Matematik Ders Programı’nın öngördüğü etkinliklere göre gerçekleşen matematik öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarıları, özyeterlik algıları ve matematiğe ilişkin inançları bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenlerden eşleştirilmiş desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Denizli İli Pamukkale İlçesi’nde bulunan bir ortaokulun beşinci sınıflarından yansız seçimle belirlenen iki şubeden toplam 44 öğrenci oluşturmuştur. Yansız olarak bu şubelerden biri deney, diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda, tarihsel bağlamlarla desteklenen matematik öğretimi ve kontrol grubunda ise Matematik Ders Programının öngördüğü etkinliklere göre matematik öğretimi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Başarı Testi”, Umay (2001) tarafından geliştirilen “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algı Ölçeği” ve Çayır, Yıldırım (2003) tarafından geliştirilen “Matematik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS (Statistical Package For The Social Sciences) 16.00 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler için ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkili örneklemler t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, tarihsel bağlamlarla desteklenen matematik öğretiminin gerçekleştirildiği deney grubunun ‘Matematik Başarı Testi’, ‘Matematiğe Karşı Özyeterlik Ölçeği’ ve ‘Matematik İnanç Ölçeği’ ön-test ölçümüne ait ortalama puanı ile son test ölçümüne ait ortalama puanı arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Diğer taraftan Matematik Ders Programının öngördüğü etkinliklere göre matematik öğretiminin gerçekleştirildiği kontrol grubunun ‘Matematik Başarı Testi’, ‘Matematiğe Karşı Özyeterlik Ölçeği’ ve ‘Matematik İnanç Ölçeği’ ön-test ölçümüne ait ortalama puanı ile son-test ölçümüne ait ortalama puanı arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Ayrıca ‘Matematik Başarı Testi’ ve ‘Matematiğe İlişkin İnanç Ölçeği’ son test puanları açısından deney ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ancak, deney ve kontrol grupları arasında ‘Matematiğe Karşı Özyeterlik ölçeği’ son test puanları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/825
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Düriye Aysen Görür.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

364
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.