Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/904
Title: İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeyi ( Denizli İli Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Örneği )
Authors: Özkan, Ahmet
Ali Rıza Erdem
Keywords: Mesleki Tükenmişlik
Okul Yöneticileri
Görüş
Tükenmişlik Düzeyi
Faktörler
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan eğitim yöneticilerinin görüşlerine göre okul müdür ve müdür yardımcılarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ve tükenmişlik düzeylerinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, okul türü ve mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçelerinde görev yapan ilkokul ve ortaokul yöneticileri oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 300 ilkokul ve ortaokul yöneticisine ulaşılarak veriler toplanmıştır. Ölçek sorularının tamamına cevap veren 290 ilkokul ve ortaokul yöneticisidir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,712 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan yöneticilerin büyük çoğunluğunun erkek, lisans mezunu, ortaokul yöneticisi ve kıdemlerinin 11-15 yıl ve üzerinde olduğu görülmüştür. İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin “Bazen” düzeyinde olduğu ve okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin değişken olduğu duruma göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeylerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=0,72) ortalama ile “Bu işe girdiğimden beri, insanlara karşı daha duyarsız oldum.” maddesine “Hiçbir zaman” Şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X= 3,13) ortalama ile “Hizmet verdiğim kişilerle birlikte, kolaylıkla rahat bir ortam oluşturabiliyorum.” maddesine “Çoğu zaman” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Buradan ilk ve ortaokul eğitim yöneticileri hiçbir zaman insanlara karşı duyarsız olmadıkları; çoğu zaman ise hizmet verdiği kişilerle birlikte kolaylıkla rahat bir ortam oluşturdukları söylenebilir. Okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin yaş ve çalışılan okul türü değişkenlerine göre farklılık gösterdiği ancak cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/904
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapak.pdf118.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Önbölüm.pdf297.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Anabölüm.pdf615.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf311.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.