Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/924
Title: Yansıtıcı soru temelli wiki ortamlarının öğrencilerin üst biliş becerilerine etkisi
Other Titles: The Effect of the students of wiki environment which is reflective question based on ability of metacognitive awareness
Authors: Şükran Tok
Karakuş, Rabia
Keywords: Wiki
Yansıtıcı Soru
Üst Biliş
Reflective Question
Metacognitive Awareness
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, matematik dersinde yansıtıcı soru temelli wiki ortamlarının altıncı sınıf öğrencilerinin üst biliş becerisine etkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı II. döneminde, Aydın ili merkezinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir devlet ilköğretim okulunda okuyan 138 altıncı sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yansıtıcı soru temelli wiki ortamlarının öğrencilerin üst biliş becerilerine etkisini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenlerden, eşleştirilmiş desen kullanılmıştır. Bu desen doğrultusunda ön testler arasında anlamlı fark bulunmayan gruplardan seçkisiz olarak üçü deney, biri kontrol grubu olmak üzere 4 grup atanmıştır. Bu çalışmada matematik öğretimi birinci deney grubunda yansıtıcı soru temelli wiki ortamlarına, ikinci deney grubunda wiki ortamlarına, üçüncü deney grubunda ise yansıtıcı soru temelli ortamlara göre gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Ders Programının öngördüğü etkinlikler uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin üst biliş becerilerini ölçmek için Çetinkaya ve Erktin (2002) tarafından geliştirilen "Biliş Üstü Ölçeği" kullanılmıştır. Uygulama sonunda her deney grubundan 6 öğrenci ile uygulamaya yönelik Odak Grup Görüşmesi yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde ANCOVA ve nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre yansıtıcı soru temelli wiki ortamlarının öğrencilerin üst biliş becerisi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğrencilerin uygulama hakkında hissettikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yansıtıcı soru temelli wiki ortamlarının kullanıldığı birinci deney ve sadece yansıtıcı soruların kullanıldığı üçüncü deney gruplarında yapılan uygulamaların üst biliş becerilerinden izleme, planlama, strateji belirleme ve değerlendirme bileşenleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ancak sadece wiki ortamlarının kullanıldığı ikinci deney grubunda bu etki strateji geliştirme bileşeniyle sınırlı kaldığı gözlenmiştir.
This study was conducted to investigate the effects of reflective question based Wiki environment in math classes of sixth grade students on ability of metacognitive awareness. The research was carried out on 138 sixth grade students who studied middle socio-economic level in a state primary school where was located in the center of Aydın province, in the second term in the 2012-2013 academic year. Paired design, which is one of the pretest-posttest control group semi-experimental designs, was used in this study which aims to determine the effects of reflective questions based Wiki Environment on the metacognitive awareness of students. This design has been appointed in accordance with the four groups, which are that three of the groups are not randomly test significant difference between pre-tests, and one of them is the control group. In this study was carried out by in the first experimental group based mathematics education reflective questions to the wiki environment, in the second test group based on the wiki environment, and in the third experiment reflective questions based environment group. In the control group, activities envisaged by the Mathematics Curriculum of Ministry of Education was applied. In the research, “Metacognitive Scale”, which was developed by Çetinkaya and Erktin (2002) in order to measure metacognitive skill of students, was used. At the end of application, Focus Group Interview was conducted with 6 students from each experimental groups. ANCOVA was used for the analysis of quantitative data and Content analysis was used for the analysis of qualitative data. According to the research, reflective questions based wiki environment has no significant effect on metacognitive skills of students. In qualitative part, it was tried to determine the Students? feeling on the application. In the First experiment group which was used reflective question-based Wiki environment and, in the third experimental group which is only used reflective questions seem to have a positive effect on monitoring of the application of the metacognitive skills, strategy and evaluation components. However, it was observed that this effect remains limited to the strategy component just in the second experimental group which was used wiki environments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/924
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabia Karakuş.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.