Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2480
Title: Engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin iş doyumlarının belirlenmesi
Authors: Karaçam, Özgür
Keywords: Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Okullar
Özel Eğitim Okulu
Yönetici
İş Doyumu
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin iş doyumlarına ait problemlere yönelik algılarını tespit edip çözüm önerileri sunmaktır. Veriler 2014-2015 eğitim öğretim yılında Denizli’de engelli öğrencilere eğitim veren “Özel Eğitim Okulları”ndaki otuz dokuz yöneticiden elde edilmiştir. Örneklemin seçimi oransız küme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve D. J. Dawis ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen ve Telman (1988) tarafından Türkçeye uyarlanan “Minnesota İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik ve iki bağımsız örneklemli t-test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan engelli öğrencilerin bulunduğu okullardaki yöneticilerin çoğunluğunun kırk bir yaş ve üstü, evli, erkek, yirmi bir yıl ve üstü çalışma yılına sahip, fiziksel şartlardan memnun olmadığı ve aldıkları ücretten memnun olmadığı belirlenmiştir. İş doyumları ile yaşları, medeni durumları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İş doyumları ile mesleki kıdemleri arasında bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Yirmi bir yıl ve üstü mesleki kıdem grubunun iş doyumunun daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İş doyumları ile fiziki şartlar arasında bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Evet diyen grubun iş doyumunun daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İş doyumları ile aldıkları ücret arasında da bir fark belirlenmiştir. Memnun değilim (hayır) diyen grubunun iş doyumunun daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2480
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Karaçam -Kapak.docx501.9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Özgür Karaçam onay.PDF98.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Özgür Karaçam-içindekiler özet.pdf225.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Özgür Karaçam-proje metni.pdf599.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 6, 2024

Download(s)

50
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.