Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27135
Title: Görsel sanatlar eğitiminde nitel araştırmalar için bir doküman: portfolyo
Other Titles: A document for qualitative research in visual arts education: portfolio
Authors: Mamur, Nuray
Keywords: Görsel Sanatlar Eğitimi, Nitel Araştırma, Portfolyo, Visual art education, qualitative research, portfolio
Publisher: Eğitim ve Bilim / Education and Science
Abstract: Öz Son yıllarda sosyal bilimlerde nitel araştırma desenlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Görsel sanatlar eğitimi de sanatsal öğrenmenin daha nitel ve öznel yönlerini ortaya koyan bu yaklaşımlardanetkilenmektedir. Bu çalışmada görsel sanatlar eğitbilim alanında metodolojideki dönüşüm çerçevesinde nitel araştırmacılar için portfolyo dokümanlarının önemini örneklendirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılan portfolyolar nitel araştırmalara veri sunan dokümanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca sanat eğitimi araştırmalarında nitel veri toplamak amacıyla portfolyoları kullanan araştırmacıların verilerinden örnekler ve içerik analizine dayanarak ulaştıkları yorumlarla genel bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Abstract In recent years, there has been an increasing use of qualitative designs in social sciences. Visual art teaching is also being affected from this approach that focuses on qualitative and subjective aspects of artistic learning. The purpose of this study is to exemplify the importance of portfolio documents for qualitative researchers within the framework of transformation in visual arts education methodology. In this context, portfolios which are used as an assessment tool in education of arts have been evaluated as documents that provide data for qualitative researches. Moreover, depending on researchers’ comments that are obtained from sample and content analysis, it is tries to provide a general point of view. These researchers have used portfolios to gather qualitative data.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27135
ISSN: 1300-1337
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eğitim ve Bilim.pdfMakale dosyası337.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Apr 20, 2024

Page view(s)

68
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

566
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.